Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

3 Ratifikasjon av Marrakechtraktaten

3.1 Nærmere om de enkelte bestemmelsene i Marrakechtraktaten

I traktatens fortale uttrykker partene sine felles mål med traktaten og det henvises til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Artikkel 1 angir forholdet til andre traktater partene er bundet av.

Artikkel 2 inneholder definisjoner av traktatens kjernebegreper; «verk», «eksemplar i tilgjengelig format» og «godkjent enhet».

Artikkel 3 angir og definerer hvem som er tilgodesett etter traktaten. Dette er personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller som har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, som ikke kan avhjelpes slik at de er i stand til å lese trykte verk i tilnærmet samme utstrekning som en person uten funksjonsnedsettelsen.

Artikkel 4 angir en plikt for partene til i sin nasjonale lovgivning å legge til rette for avgrensninger i eller unntak fra opphaverens enerett slik at det fremmer tilgangen til åndsverk i tilgjengelig format for de personer som omfattes av traktaten.

Artikkel 5 etablerer en plikt for partene til å sikre at et eksemplar i tilgjengelig format som fremstilles nasjonalt kan spres eller overføres av en godkjent enhet til en tilgodesett person eller en godkjent enhet i en annen stat som er part i traktaten.

Artikkel 6 forplikter partene til å sikre at der nasjonal lovgivning tillater en tilgodesett person eller en godkjent enhet å fremstille et eksemplar i tilgjengelig format, skal nasjonal rett også tillate at de samme kan importere et slikt eksemplar.

Artikkel 7 omhandler en plikt for partene til å sørge for at rettslig regulering av tekniske beskyttelsessystemer ikke hindrer at tilgodesette personer og godkjente enheter kan benytte rettighetene som gis etter traktaten.

Artikkel 8 angir at partene har plikt til å beskytte personvernet til tilgodesette personer etter traktaten.

Artikkel 9 fastsetter at partene skal samarbeide om å lette utveksling av tilgjengelige eksemplar over landegrensene gjennom informasjonsutveksling om godkjente enheter mv. WIPO skal etablere et informasjonssenter for dette formålet.

Artikkel 10 etablerer enkelte generelle prinsipper til gjennomføring av traktaten.

Artikkel 11 gjelder partenes generelle forpliktelser til unntak og avgrensinger, i form av henvisninger til relevante bestemmelser i øvrige WIPO-traktater på opphavsrettens område.

Artikkel 12 angir forholdet til andre nasjonale avgrensningsbestemmelser til fordel for tilgodesette personer.

Artiklene 13 til 22 inneholder administrative bestemmelser.

Artikkel 15 angir blant annet at enhver medlemsstat i WIPO kan bli part i traktaten.

Artikkel 17 angir at traktaten er åpen for undertegning i ett år etter vedtakelsen.

Artikkel 18 angir at traktaten trer i kraft tre måneder etter at 20 stater har ratifisert traktatens bestemmelser.

Artikkel 19 angir blant annet at for stater som blir part i traktaten etter at den har trådt i kraft, blir traktaten bindende fra utløpet av tre måneder etter datoen da parten har deponert sitt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokument hos WIPOs generaldirektør.

3.2 Forholdet til norsk rett

Marrakechtraktaten skal fremme og forenkle internasjonal utveksling av tilgjengelige format mellom de ulike nasjonale lyd- og blindeskriftbibliotekene samt direkte til personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Allerede i dag foregår det noe digital utveksling i Norden, ved samarbeid mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og de nordiske søsterorganisasjonene. Ratifikasjon av traktaten vil trolig føre til at flere verk blir håndtert gjennom eksisterende system, og for tilgodesette personer i Norge antas ratifikasjon å kunne medføre et større utvalg av tilgjengelige format fra andre land.

For å oppfylle traktatens forpliktelser, må det innføres regler som tillater utveksling av tilgjengelige format traktatstatene imellom. I EU er traktaten gjennomført slik at direktivet regulerer utveksling innenfor EU/EØS-området, mens forordningen regulerer utveksling mellom EU-stater og tredjeland som er parter i Marrakechtraktaten. Siden forordningen ikke er omfattet av EØS-avtalen, må Norge, for å oppfylle traktatens forpliktelser, innføre nasjonale regler som regulerer den utveksling av tilgjengelige format som forordningen regulerer for EU-statenes vedkommende (dvs. utveksling mellom Norge og traktatstater utenfor EØS), i tillegg til å gjennomføre direktivets regler. På denne måten vil tilgjengelige format kunne utveksles mellom Norge og andre traktatstater, uavhengig av om statene er tilsluttet EØS eller ikke.

Utover dette vurderes norsk rett i hovedsak å være i overensstemmelse med traktaten, og gjennom lovforslaget som fremmes i denne proposisjonen, etableres en korrekt hjemmel for gjennomføring av de detaljerte forpliktelsene i forskrift til åndsverkloven. Slike regler vil som nevnt bli foreslått i en egen høringssak, som vil omfatte forslag til regulering av distribusjon av tilgjengelige format over landegrensene.

Til forsiden