Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Ratifikasjon av traktaten og innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen forventes å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Allerede i dag foregår det noe digital utveksling av tilgjengelige eksemplar for blinde og svaksynte i Norden, ved samarbeid mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og de nordiske søsterorganisasjonene. Tilslutning til traktaten og gjennomføring av direktivet vil trolig føre til at flere verk blir håndtert gjennom eksisterende system, men det antas at dette ikke vil føre til vesentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Heller ikke for private antas det å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser. For personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, er det antatt at traktaten vil kunne føre til et større utvalg av tilgjengelige eksemplar av verk fra andre land.

Det antas at justeringene i åndsverkloven for å gi en dekkende forskriftshjemmel for gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet vil vurdere eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av den materielle gjennomføringen av Marrakech-forpliktelsene i eget høringsnotat med forslag til ny forskrift til åndsverkloven.

Til forsiden