Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

4 Om Marrakechdirektivet og EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen

4.1 Nærmere om Marrakechdirektivet

Direktiv (EU) 2017/1564 viser i fortalen til Marrakechtraktaten og til at medlemsstatenes plikter etter traktaten må gjennomføres konsekvent i hele det indre markedet. Personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller som på andre måter har vanskeligheter med å lese trykt skrift, står fortsatt overfor betydelige utfordringer når det gjelder tilgang til bøker og annet trykt materiale som er vernet av opphavsrett. Det bør derfor iverksettes tiltak for å øke tilgangen på slike verk.

Marrakechdirektivet har 13 artikler.

Artikkel 1 presiserer formål og virkeområde. Direktivet skal legge til rette for bruk av visse åndsverk uten samtykke fra rettighetshaveren. Bruken skal være til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing.

Artikkel 2 definerer begrepene «verk og arbeider», «tilgodesett person», «tilgjengelig format» og «godkjent enhet».

Artikkel 3 angir en obligatorisk avgrensning i den opphavsrettslige eneretten og regner opp de bruksmåtene som direktivet tillater tilgodesette personer og godkjente enheter. En tilgodesett person eller en person som handler på dennes vegne kan uten samtykke fra rettighetshaveren fremstille åndsverk i tilgjengelig format til bruk for den tilgodesette personen. En godkjent enhet kan også fremstille eksemplar i et tilgjengelig format og spre eksemplaret, stille det til rådighet eller låne det ut til en tilgodesett person. Et eksemplar som fremstilles etter denne artikkelen skal ivareta verkets integritet (de ikke-økonomiske rettighetene til verket), samtidig som det skal tas høyde for de tilpasninger og endringer som er nødvendige for å gjøre verket om til et tilgjengelig format.

Artikkel 4 regulerer tilgangen til tilgjengelige eksemplar i det indre markedet. Medlemsstatene skal sikre at godkjente enheter gjøres i stand til å sørge for at et tilgjengelig eksemplar etter direktivet her skal kunne sirkulere fritt eller kunne bli gitt tilgang til for målgruppen eller godkjente enheter i alle medlemsstater.

Artikkel 5 fastsetter pliktene til de godkjente enhetene som skal sikre tilgang til tilgjengelig eksemplar av verk for målgruppen.

Artikkel 6 regulerer åpenhet og informasjonsutveksling mellom de godkjente enhetene og medlemsstatene og mellom medlemsstatene og Kommisjonen.

Artikkel 7 regulerer forholdet til personvernet. Bruken etter dette direktivet skal skje innenfor gjeldende personvernregler.

Artikkel 8 regulerer forholdet mellom direktivet og opphavsrettsdirektivet (2001/29/EF).

Artikkel 9 bestemmer at Kommisjonen skal legge frem en rapport om tilgangen til tilgjengelige eksemplar i det indre markedet.

Artikkel 10 inneholder bestemmelser om evaluering av direktivet.

Artiklene 11 til 13 inneholder avsluttende bestemmelser.

4.2 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) inneholder en fortale og fire artikler. I fortalen vises det til EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastsetter at europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og om endring av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet, skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XVII.

Artikkel 2 fastsetter at teksten i direktiv (EU) 2017/1564 på norsk og islandsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 fastsetter at beslutningen trer i kraft etter at EØS-komiteen har fått alle meddelelser etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 presiserer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

4.3 Forholdet til norsk rett

Marrakechdirektivet gjennomfører, sammen med Marrakechforordningen ((EU) 2017/1563), Marrakechtraktaten i EU-lovgivningen. Marrakechforordningen er uten betydning for Norge. I likhet med traktaten skal også direktivet fremme og forenkle internasjonal utveksling av tilgengelige format mellom de ulike nasjonale lyd- og blindeskriftbibliotekene samt direkte til de tilgodesette personene.

Forholdet mellom direktivet og norsk rett er i hovedsak det samme som mellom traktaten og norsk rett. På noen punkter stiller imidlertid direktivet strengere krav til hvordan gjennomføringen skal være, enn traktaten gjør. Departementet legger til grunn at så lenge gjennomføringen oppfyller direktivets krav, oppfylles også traktatens krav. Fra dette gjelder ett unntak: Etter direktivet skal tilgjengelige format kunne utveksles innen EØS-området, mens traktaten krever at utveksling også skal kunne skje med traktatstater utenfor EØS. For EU-statene er slik utveksling regulert i forordningen, men fordi denne ikke er EØS-relevant, må Norge innføre nasjonale regler om dette. Det vises til punkt 3.2 ovenfor.

Til forsiden