Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

Bilde av Norges Lover

Pengespillpolitikken

Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Aktuelt nå

Borgarting lagmannsrett bekrefter at enerettsmodellen ikke strider mot EØS-avtalen

06.07.2021: Borgarting lagmannsrett har i en dom av 1. juli 2021 bekreftet at enerettsmodellen i Norge ikke strider mot EØS-avtalen. Saken gjaldt spørsmålet om Norsk Tippings pengespillmonopol kan opprettholdes, eller om denne eneretten i dag strider mot EØS-avtalens artikkel 31 som sikrer retten til fri etablering innen EØS-området.

Ny lov om pengespill legges fram i dag

18.06.2021: I dag legger regjeringen fram en ny lov som regulerer alt som tilbys av pengespill i Norge. Loven erstatter de tre lovene som i dag regulerer pengespill. Med dette får Norge et moderne, sammenhengende og målrettet lovverk for pengespillfeltet.

Illuistrasjonfoto av pokerspill. Hånd med kort og sjetonger på bordet. Foto: Michal Parzuchowski on Unsplash.com

Endringer i regelverket for pokerspill

06.03.2021: For å legge til rette for å fortsatt ha et lovlig tilbud om poker-NM i Norge, har regjeringen nå gjort flere endringer i regelverket for poker-NM. Regjeringen tar videre sikte på å endre regelverket for pokerspill i private hjem, slik at det tillates maksimalt 20 deltakere.

Kulturdepartementet strammar inn Norsk Tippings marknadsføring

18.12.2020: Frå 1. januar 2021 får Medietilsynet moglegheit til å stansa TV-reklame frå utanlandske pengespelselskap. Kulturdepartementet strammar frå same dato òg inn på retningslinjene for Norsk Tippings marknadsføring.

Lovendring om tiltak mot pengespillreklame

20.05.2020: Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. – Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Dokumenter

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

Meld. St. 12 (2016-2017)

Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo