Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kontrollerer og fører tilsyn med at enerettstilbyderne Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og de private lotteriaktørene følger gjeldende regelverk. I tillegg behandler tilsynet søknader fra lag og foreninger som ønsker å holde lotteri med omsetning over 200 000 kroner.

Lotteritilsynet er også tilsynsorgan for Grasrotandelen og fører tilsyn etter hvitvaskingsloven på pengespillfeltet. 

En viktig oppgave for tilsynet er å forebygge negative konsekvenser av lotteri- og pengespilltilbudet i Norge, og ivareta hensynet til spilleavhengige. I tillegg skal tilsynet sikre at inntektene fra pengespill og lotteri går til ideelle formål.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har også andre oppgaver som ikke er knyttet til pengespillpolitikken, som tilsyn og kontroll med stiftelser etter stiftelsesloven og forvaltning av ordningene med kompensasjon av merverdiavgift til frivillige lag og organisasjoner og refusjon av merverdiavgift til idrettsanlegg.

Mer informasjon om Lotteritilsynets tilsyns- og kontrollarbeid:

Spilleavhengighet

Pengespillavhengighet kan defineres som en lidelse som består av hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer personens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades.

Handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2022-2025 er den sjette i rekken siden 2005. Hovedmålene for handlingsplanen er:

  1. Færrest mulig skal ha problem med spill
  2. Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  3. Problemspillere skal identifiseres tidlig og gis god behandling

Befolkningsundersøkelse

Lotteritilsynet gjennomfører ved jevne mellomrom befolkningsundersøkelser relatert til spilleavhengighet. Den siste undersøkelsen ble presentert i 2023.

Spiller du eller noen du kjenner for mye?

Sykehuset Innlandet HF Sanderud driver i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet en kontakttelefon for personer med pengespillproblemer. Se også Norsk Tippings side om spillevett.