Pengespill i Norge

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur.

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS. Modellen skal sikre god offentlig kontroll og styring av pengespillmarkedet. 

I tillegg gis det tillatelse til foreninger og lag til avholdelse av private lotterier.

Det er primært tre allmenne hensyn bak den norske pengespillpolitikken og dagens enerettsmodell:

  • hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd,
  • hensynet til å forebygge økonomiske misligheter, og
  • hensynet til å begrense privat fortjeneste.

Målene i den norske pengespillpolitikken er ikke likeverdige. Ansvarlighet er det fremste målet i pengespillpolitikken.