Prop. 140 LS (2021–2022)

Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i patentloven for å gjennomføre endringsforordning 2019/933 til SPC-forordningen (forordning 469/2009). Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av endringsforordningen i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget