Legemidler

Det overordnede målet for legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne. Legemidler skal ha lavest mulig pris.

Godkjenning av legemidler og markedsføringstillatelse

Produsenter som ønsker å selge sine legemidler på det norske markedet, må søke om markedsføringstillatelse.

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon fra offentlig forvaltning

Det er minst to årsaker til at helsepersonell og myndigheter har behov for objektive og troverdige kilder til kunnskap om legemidlenes egenskaper. For det første er slik kunnskap en forutsetning for riktig behandling av pasientene. For det andre bidrar det til riktigere bruk av samfunnets ressurser.

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker. Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Aktuelt nå

Forsideillustrasjon legemiddelmeldingen

Legemiddelmeldingen:

Riktig bruk – bedre helse

22.05.2015 - Regjeringen vil pålegge alle kommuner å gjennomføre legemiddelgjennomganger for eldre på sykehjem, øke pasienters involvering i valg av behandling, gi bedre informasjon til pasienter og helsepersonell om legemidler og satse mer på forskning og kliniske studier.

Gir pasienten raskere tilgang til legemidler

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 å gi en rekke pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler på blå resept.

Internasjonalt helseministermøte om antibiotikaresistens

Høie på Verdens helseforsamling

19.05.2015 - Statsråd Bent Høie deltok denne uka på WHOs årlige helseforsamling i Genève. Sterkere innsats mot luftforurensning, arbeid mot tobakk og forslaget om standardiserte tobakkspakninger, kampen mot antibiotikaresistens og ebola.

Flere aktuelle saker om Legemidler

Dokumenter

Legemiddelloven

Legemiddelloven gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk. Loven gjelder også for de stoffer, droger, planter, sopper og blandinger som er fastsatt som narkotika.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).