Legemidler

Det overordnede målet for legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne. Legemidler skal ha lavest mulig pris.

Godkjenning av legemidler og markedsføringstillatelse

Produsenter som ønsker å selge sine legemidler på det norske markedet, må søke om markedsføringstillatelse.

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon fra offentlig forvaltning

Det er minst to årsaker til at helsepersonell og myndigheter har behov for objektive og troverdige kilder til kunnskap om legemidlenes egenskaper. For det første er slik kunnskap en forutsetning for riktig behandling av pasientene. For det andre bidrar det til riktigere bruk av samfunnets ressurser.

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker. Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og han nederlandske kollega Edith Schippers. Foto: Dutch Government/Valerie Kuypers

Dyre legemidler krever europeisk samarbeid

18.04.2016: - Det er behov for europeisk samarbeid. For pasientene i Europa er det viktig at legemidlene blir tilgjengelige til akseptable priser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie lanserer prøveordning med inhalasjonsveiledning

03.03.2016: 400 000 mennesker i Norge med astma og kols bruker inhalasjonspreparater. Det er dokumentert at over halvparten av disse bruker medisinen sin feil. Nå har disse fått tilbud om lavterskel veiledning i apotek.

Illustrasjonsfoto: Petriskål

Mindre antibiotikabruk i helsetjenesten

07.01.2016: Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. I dag legger helse- og omsorgsminister Bent Høie frem konkrete tiltak for å nå dette målet.

Flere saker om Legemidler

Dokumenter

Legemiddelloven

Legemiddelloven gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk. Loven gjelder også for de stoffer, droger, planter, sopper og blandinger som er fastsatt som narkotika.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).