Regjeringen setter ned tre ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding i løpet av 2024. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsetter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tre ekspertgrupper.

– Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De tre ekspertgruppene skal utarbeide et godt grunnlag for arbeidet med den nye prioriteringsmeldingen. Jeg er glad for at vi har fått dyktige fagpersoner til å lede og utrede dette viktige arbeidet, sier Kjerkol. – Prioritering handler om å gi et godt, rettferdig og likeverdig tilbud innenfor de ressursene vi har til rådighet. Spørsmål om prioritering skaper naturligvis stort engasjement.

Perspektiv

Den ene ekspertgruppen skal gi en vurdering av om dagens helsetjenesteperspektiv fortsatt bør legges til grunn for prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene, eller om et bredt samfunnsperspektiv - eller elementer av dette - bør legges til grunn. Ekspertgruppen skal synliggjøre prinsipielle, organisatoriske, etiske og ressursmessige konsekvenser av å inkludere elementer av et samfunnsperspektiv, både for helse- og omsorgstjenesten og for samfunnet for øvrig. Ekspertgruppen skal ledes av Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi ved UiT.

Tilgang

Den andre ekspertgruppen skal utrede problemstillinger og eventuelt foreslå tiltak knyttet til forholdet mellom nasjonale prioriteringsbeslutninger på gruppenivå (i System for Nye metoder og i ordningen for forhåndsgodkjent refusjon) og beslutninger om enkeltpasienters tilgang til disse metodene på individnivå. Ekspertgruppen ledes av Jan Frich, lege og professor ved UiO og administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus (f.o.m. 1/8)

Åpenhet

Den tredje ekspertgruppen skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriterings-beslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå. Ekspertgruppen skal også utrede mulige tiltak for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om prioritering på systemnivå, hos helsepersonell og i befolkningen. Ekspertgruppen ledes av Ingrid Miljeteig, lege og professor ved UiB og leder i klinisk etikkomité, Helse Bergen HF.

Ekspertgruppene skal levere sine rapporter innen februar 2024.