Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Et skilt det står sjukehus på

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker samhandlingen mellom kommuner og sykehus

Nyhet 14.05.2024

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Dette vil sørge for en finansiering som legger til rette for tjenesteutvikling, felles planlegging, kortere ventetider og gode pasientforløp mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Eldre kvinne blir hjulpet av en anonym hjelpepleier i blått antrekk

Omsorgstjenesten

Artikkel 23.08.2022

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for helse- og omsorgstjenester som oppholder seg i kommunen.

En glad eldre mann og kvinne i solnedgang ved kysten

Oppstartskonferanse om tre stortingsmeldinger:

Se parallelsesjonen om eldrereformen «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime»

Artikkel 02.01.2024

Daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol arrangerte torsdag 30. november felles oppstartskonferanse om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen. Her kan du se parallelsesjonen om eldrereformen «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime».

En tannlege og en pasient

Tannhelsetenesta

Artikkel 03.07.2024

Tannhelsetenesta i Noreg består av ein offentleg sektor som yter tannhelsetenester til delar av befolkninga etter lov om tannhelsetenesta, og ein privat sektor som tilbyr tannhelsetenester til den øvrige befolkninga.

Relaterte tema

Kontakt

Kommunetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 85 61
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo