Kommunale helse- og omsorgstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Iverksetting av samhandlingsreformen

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Med Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Fastlegeordningen

Kommunen er ansvarlig for å tilby en fastlegeordning og alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto sykehjem

Økt trygghet, kapasitet og kvalitet i omsorgstjenestene

06.10.2016: Regjeringen vil ta et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre trygge helse- og omsorgstjenester. Alle med omsorgsbehov skal få et godt tilbud, når de trenger det.

Forsideillustrasjon ungdomshelsestartegien

Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

14.06.2016: Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med forskningsleder Erling Holmøy fra SSB og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

To nye rapporter:

Fremtidens omsorgsbehov

09.06.2016: I dag kom to nye rapporter som beskriver behovet for heldøgnsplasser og omsorgsboliger i årene som kommer.

Flere saker om Kommunale helse- og omsorgstjenester

Dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale med kommunen.

Meld. St. 26 (2014 - 2015):

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).