Kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk kan gi eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendige liv også når helsen blir redusert.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Med Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Fastlegeordningen

Kommunen er ansvarlig for å tilby en fastlegeordning og alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto pårørendestøtte. Foto: Colourbox.no

Pårørende skal få bedre støtte

13.01.2017: Pårørende skal få bedre støtte og oppfølging av kommunen, foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

Nett-tv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen.

Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

03.03.2017: Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Ung.no blir svartjeneste på helseområdet

20.12.2016: Fra. 1. januar 2017 vil Ung.no ta over for Klara Klok som digital helsetjeneste for ungdom.

Flere saker om Kommunale helse- og omsorgstjenester

Dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale med kommunen.

Meld. St. 26 (2014 - 2015):

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).