Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Med Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Fastlegeordningen

Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. I Norge har vi god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eldre par sitter på benk i park

Statsbudsjettet 2020:

Etablerer et nasjonalt eldreombud

07.10.2019: Regjeringen vil etablere et nasjonalt eldreombud. Ombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov på alle samfunnsområder.

Lege ser på pasient

Statsbudsjettet 2020:

Fastlegeordningen styrkes

- Vi må få flere til å velge fastlegeyrket og sørge for at pasientene har en fastlege å gå til i fremtiden. Derfor tar vi grep på en rekke områder, sier helseminister Bent Høie om styrking av fastlegeordningen i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale med kommunen.

Meld. St. 26 (2014 - 2015):

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Kontakt

Primærhelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo