Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er den viktigste tjenesten rettet mot barn, unge og deres familier, gravide og barselfamilier. Tjenesten har svært høy oppslutning i befolkningen og når ut til de fleste i sin målgruppe.

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom i alderen 0-20 år, og svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud.

Tjenesten skal bidra til å:

  • fremme god psykisk og fysisk helse

  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold

  • forebygge sykdom og skader

  • utjevne sosiale helseforskjeller og

  • forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.