Brukerstyrt personlig assistanse

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv.

Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser. Rettighetsfestingen er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rettighetsfestingen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgtjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2015 (§ 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven). Nærmere omtale av lovendringen fremgår i Prop. 86 L (2013-2014) og Innst. 294 L (2013-2014).

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nytt rundskriv om BPA-ordningen og sørge for en følgeevaluering av rettigheten. Departementet tar sikte på at et rundskriv om ordningen vil bli sendt ut i løpet av sommeren 2015.

Kommunene er gjennom frie inntekter kompensert med 300 millioner kroner ved innføringen av rettigheten. I 2016 har regjeringen foreslått å kompensere kommunene med 500 millioner kroner.