Proposisjoner til Stortinget

Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget