Høring NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet fremgår at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2022

Vår ref.: 22/990

Høring av NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet fremgår at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Innstillingen er ikke enstemmig, og kun et mindretall av medlemmene stiller seg bak det som i utredningen omtales som utvalgets helhetlige forslag. Det gjøres oppmerksom på at det foreligger to forskjellige helhetlige forslag i NOU-en, henholdsvis under kapittel 26 og kapittel 27.

Høringen:

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å avgi uttalelser til NOU 2021:11.

Høringsuttalelser avgis digitalt på Regjeringen.no. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Høringsnotatet er vedlagt og ligger på departementets hjemmeside på følgende adresse:

Høring NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt  

NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt» finnes på regjeringens sider NOU 2021: 11 - regjeringen.no. NOUen er også tilgjengelig i punktskrift gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Høringsfristen er 1. juli 2022.

Med hilsen

 

Hans-Jacob Sandsberg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Mia Haadem Mattsson

førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abcent

Abelia

Aberia

Abri Dialogue

Akademikerne

ALERIS Helse AS
Diabetesforbundet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstitutt

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Arbeidstilsynet

Assent

Assister Meg

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bipolarforeningen

Blå Kors Norge

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene
De fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede

Dedicare

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske legeforening
Departementene

Det Norske Diakonforbund

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Ecura BPA

Elevorganisasjonen (EO)

Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Foreldrenettverk MOT mobbing

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG)
Foreningen for Norges døvblinde

Foreningen Mobbing i Skolen
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helseklage
HERO/ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Hjernerådet

Human Right Services (HRS)
Husbanken
Hørselshemmedes Landsforbund

Humana

Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning

ISAAC Norge

JAG Assistanse

Kreftforeningen

Kristne Friskolers Forbund

KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak

Landets høgskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets statsforvaltere
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen we shall overcome

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)
Landsgruppen av helsesykepleiere i NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Lærernes Yrkesforbund (DELTA)

Løvemammaene

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medvind Assistanse
Mental Helse Norge

MIO BPA

Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner

Montessori Norge

Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

NOKUT

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske forening

Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund
Norges parkinsonforbund
Norsk revmatikerforbund
Norges Røde Kors
Norlandia Care Group

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening

Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag og Friskolers Landsforbund

Norske Kveners Forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Odin Stiftelsen
Omsorgsjuss

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT

PARAT Helse
Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet LTN

Prima Assistanse

Private grunnskoler (godkjent etter opplæringsloven § 2-12)
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokatene

Riksadvokatene

Riksrevisjonen
Rådet for et aldersvennlig Norge
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget

Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino

Samisk videregående skole, Karasjok
SeniorNorge

Seniorstøtten

Senter for fagutvikling og forskning
Senter for seniorpolitikk
Senter for omsorgsforskning

Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sintef Helse
Sivilombudet

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statped

Steinerskoleforbundet

Steinerskolenes foreldreforbund

Stendi

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen SOR

Studieforbundet Funkis
Stopp diskrimineringen
Sysselmester på Svalbard

Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening -TRM

UiS - Læringsmiljøsenter

ULOBA

Ungdom og fritid

Unge funksjonshemmede

Unicare

Universitets- og høyskolerådet
UNIO

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Verdighetssenteret

VIRKE

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)