Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offentlig fysioterapitjeneste

Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. For å løse disse oppgavene er kommunen også pålagt å sørge for fysioterapitjeneste.

Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. For å løse disse oppgavene er kommunen også pålagt å sørge for fysioterapitjeneste.

Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og av behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon.

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.

Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Fysioterapeuter i kommunene har et nært samarbeid med andre faggrupper i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fysioterapi ytes også på sykehus (spesialisthelsetjenesten) og ved private opptreningsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Folketrygdloven

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen kan utløse refusjon fra trygden som følger av takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med hjemmel i folketrygdloven. Trygdens ytelser er en rettighetsbasert ytelse for den enkelte pasient.

Refusjonen tilfaller fysioterapeuten dersom fysioterapeuten har inngått avtale om direkte oppgjør med trygden. Fysioterapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den delen av behandlingen trygden dekker. Så godt som alle fysioterapeuter med driftsavtale har avtale om direkte oppgjør med trygden - Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Behandling hos fysioterapeut med driftsavtale (eventuelt fysioterapeut på fastlønn) inngår i frikortordningen egenandelstak 2. Som egenandel for fysioterapi godtas et beløp som svarer til differansen mellom honorartaksten som er avtalt mellom staten, KS (kommunenes sentralforbund) og Norsk Fysioterapeutforbund og folketrygdens refusjonstakst. 

Ved behandling for godkjent yrkesskade, barn under 12 år og enkelte diagnoser/lidelser ytes full stønad fra trygden (da dekkes den godkjente egenandelen også).

Trygden yter i tillegg tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter (fastlønnstilskudd). Fastlønnstilskudd gis i stedet for refusjon etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysikalsk behandling, gitt i medhold av folketrygdloven § 5-8 femte ledd. Det er et vilkår for fastlønnstilskudd at stillingen utgjør mer enn en tredel av full stilling og er tillagt kurative (oppgaver utenfor institusjon).

Fastlønnstilskuddet dekker også tilfeller der folketrygden gir full godtgjørelse. I øvrige tilfeller kan pasienten avkreves egenandel lik differansen mellom honorartakst og refusjonstakst i fysioterapiforskriften.

Trygden kan også gi bidrag til terapiridning (se også Lovdata). Disse formålene inngår ikke i egenandelstak-2 ordningen.

For nærmere informasjon om trygdens ytelser på fysioterapiområdet – se Helsedirektoratets hjemmesider.

Fysioterapeut uten driftsavtale

Behandling hos fysioterapeut uten driftsavtale/ansettelse i kommunen faller utenfor trygdens refusjonsordninger/egenandelsordninger.
Pasienten betaler den pris fysioterapeuten selv fastsetter (fri prisfastsettelse).

Behandling hos manuellterapeut og kiropraktor

Fra 1.1.2006 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege for å få stønad til behandling hos manuellterapeut (fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi) med driftsavtale og kiropraktor.

Videre har man rett til trygderefusjon ved behandling hos legespesialist med driftsavtale med regionalt helseforetak og ved behandling i offentlig poliklinikk dersom det foreligger henvisning fra manuellterapeut (ikke krav om driftsavtale) og kiropraktor.

Manuellterapeut og kiropraktor har også anledning til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde) i inntil 12 uker. Manuellterapeut kan rekvirere radiologiske undersøkelser på lik linje med lege og kiropraktor.

Aktuelt regelverk

Nyttige linker