Kommunetjenesteavdelingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, omsorgstjenesten, sosialtjenesten og psykisk helsearbeid i kommunene.

Avdelingens ansvarsområder:

 • Kommunens helse- og omsorgstjenester, herunder Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Tannhelsetjenesten, inkludert tannhelsetjenesteloven
 • Rusomsorg
 • Psykisk helse
 • Helsetjenesten til minoriteter, inkl flyktninger og asylsøkere
 • Samhandlingsreformen
 • Vold og traume

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, omsorgstjenesten,tannhelsetjenester, tjenester til personer med rusproblemer  og psykisk helsearbeid i kommunene.

KTA har ansvar for iverksetting av politiske vedtak på områder knyttet til primærhelsetjenesten (allmennlege, legevakt, fysioterapi, jordmor), omsorgstjenester, tannhelsetjenesten og helsetjenester til minoriteter inkl. flyktninger og asylsøkere.

Oppfølging av brukerbetalings- og finansieringssystem for omsorgstjenestene, og stønad ved helse- og tannhelsetjenester (folketrygden) ligger også til denne avdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for omsorg

  Seksjonen har ansvar for den kommunale omsorgstjenesten, bla helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring og støttekontakt, plass i institusjon (sykehjem) og avlastningstiltak. Seksjonen har også ansvar for de kommunale tjenestene til mennesker med rusproblemer.

 • Seksjon for primærhelse

  Kommunehelsetjenesten, unntatt omsorgstjenester, forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven og trygderefusjoner (folketrygdlovens kap. 5), koordinering av helsetjenester til minoriteter med videre, psykisk helsefeltet, vold og traumeområdet og samhandlingsreformen.

 • Seksjon for tannhelse

  Organisering og finansiering av tannhelsetjenesten. Lov om tannhelsetjenesten. Spesialistutdanning av tannleger, regionale odontologiske kompetansesentre. Trygderefusjoner og prisopplysning.