Kommunetjenesteavdelingen

Kommunetjenesteavdelingen (KTA) har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tannhelseloven.

Kommunetjenesteavdelingen (KTA) har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tannhelseloven. Dette inkluderer:

 • Fastleger,
 • legevakt og annen allmennlegetjeneste,
 • fysioterapi/frisklivs-/lærings- og mestringstilbud,
 • fengselshelsetjeneste,
 • helsestasjons- og skolehelsetjeneste,
 • tannhelsetjenestene mv.,
 • helsetjenester i hjemmet,
 • personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, og
 • støttekontakt og plass i institusjon, herunder sykehjem.

I tillegg har avdelingen ansvar for etatsstyring og koordineringsoppgaver av: 

 • Helsetilsynet,
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og statsforvalterne,
 • Husbanken på HODs områder,
 • ansvar for å koordinere departementets arbeid på
  • psykisk helse-, rus- og voldsfeltet,
  • barn- og ungefeltet,
  • rehabilitering,
  • funksjonshemmedefeltet,
  • demens,
  • palliasjon,
  • pårørende,
  • konsultasjonsordningen med KS,
  • seksuell helse,
  • helsekompetanse,
  • asylsøker-/flyktninger og innvandrerhelsefeltet, i tillegg til den samiske befolkningen og nasjonale minoriteter.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • KTA 1

  KTA 1 har koordineringsansvaret for arbeidet med beredskap, statsbudsjettet og det juridiske arbeidet i avdelingen.

 • KTA 2

  KTA 2 har ansvar for innholdet i alle kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlige tannhelsetjenester.

 • KTA 3

  KTA 3 har blant annet ansvar for bærekraft inkludert personell, forskning og koordinering.