Kommunetjenesteavdelingen

Kommunetjenesteavdelingen (KTA) har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tannhelseloven.

Kommunetjenesteavdelingen (KTA) har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tannhelseloven.

Dette inkluderer: fastleger, legevakt og annen allmennlegetjeneste, fysioterapi/frisklivs-/lærings- og mestringstilbud, fengselshelsetjeneste, helsestasjons- og skole-helsetjeneste, tannhelsetjenestene mv., helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og plass i institusjon, herunder sykehjem.

I tillegg har avdelingen ansvar for etatsstyring og koordineringsoppgaver:

Dette inkluderer: etatsstyring av Helsetilsynet, Undersøkelseskommisjonen og stats-forvalterne, samt etatsstyring av Husbanken på HODs områder. Ansvar for å koordinere departementets arbeid på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet, barn- og ungefeltet, rehabilitering, funksjonshemmedefeltet, demens, palliasjon, pårørende, konsultasjonsordningen med KS, seksuell helse, helsekompetanse og asyl-søker/flyktninger og innvandrerhelsefeltet, og i tillegg samer og nasjonale minoriteter.