Eieravdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter eierskapet til de regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF, Eieravdelingens hovedoppgave er å ivareta eierstyringen.

Det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire regionale helseforetak (RHF). Under de fire regionale helseforetakene er sykehus og annen spesialisthelsetjeneste organisert som egne helseforetak (HF). De fire regionale helseforetakene ivaretar både eierskap til sin underliggende helseforetaksgruppe og et "sørge for"-ansvar for helsetjenester til regionens befolkning. Helseforetakene er selvstendige rettssubjekter med styrer på regionalt og lokalt nivå. Norsk helsenett SF ivaretar nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av sikker IKT-infrastruktur i hele helse- og omsorgssektoren.

Eieravdelingen skal gjennom aktiv bruk av eiervirkemidler sikre en strategisk og operativ styring av de fire regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF. Avdelingen har blant annet ansvar for å forberede foretaksmøter, og oppfølging av styringskrav som formidles gjennom møtene. Avdelingen har særskilt ansvar for organisatoriske og økonomiske styringskrav og rammebetingelser.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for organisering og styring

    Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF, samt oppfølging av styringskrav.

  • Seksjon for økonomisk styring

    Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene, samt oppfølging av styringskrav, med hovedvekt på økonomi og investeringer.