Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Informasjon om departementets tilskuddsordninger, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker.

Helse- og omsorgsdepartmentet har delegert ansvaret for tilskuddsforvaltning til Helsedirektoratet, og oversikten på deres nettsider gir den til en hver tid oppdaterte informasjonen.

På Helsedirektoratets nettside for tilskudd kan en lett sortere og få oversikt over hvem som kan søke på de ulike tilskuddsordningene.

Helsedirektoratet forvalter tilskudd for følgende poster på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke på:

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

Kap./post

Navn tilskuddsordning

Mer informasjon

714.70 Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Ny ordning fra 2016

714.70 Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner  

 

761.79 Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Herav er 1,5 mill. er øremerket "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn".

761.79 Informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer (870026) 

 

Tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på:

765.72 Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring (870089)  
765.72 Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring (870091)  
762.70 Helse- og sosialtjenester samisk befolkning  
714.70
714.79
Folkehelsetiltak av nasjonal betydning (870154) Tilskuddsordningen er avgrenset mot andre ordninger, slik at frivillige organisasjoner som får støtte over andre tilskuddsordninger på kap. 718, post 70 ikke kan søke.
733.79 Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten (870275)

Følgende kan søke på denne tilskuddsordningen:

Statlig/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.
761.71 Frivillig arbeid m.v. (870065) Ifølge regelverket her kan også stiftelser søke. Det meste av bevilgningen er øremerket til navngitte organisasjoner.
762.73 Seksuell helse (870235) Denne er det kun frivillige/ideelle som kan søke på.
765.71 Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet (870111)  
714.79 Psykisk helse i skolen (870101)  
734.72 Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern (870038)  
765.73 Etter- og videreutdanning i psykisk helse (870099)  
765.73 Drift av Fontenehus (870051)  
765.75 Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel (870092)  
765.73 Utprøving av individuell jobbstøtte (IPS) (870098)  
765.73 Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs (870254)  
765.75 Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading (87115)  
761.79 Aktivitet seniorer og eldre (870205)  
762.73 Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (870296)  
761.79 Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for sosiale kontakt (870287) Regelverket er til revidering og vil trolig endre navn for 2016.
734.72 Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisksyke (870271)  
761.60 Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (870057)  Tilskuddsordningen forvaltes av fylkeskommunene.
  Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd (BB000009) Midlene på denne ordningen er bevilget gjennom Handlingsplan mot spillproblemer (2013-2015), og kommer fra KUD gjennom Kgl. res. 
EØS- milder Penger til kompetanse- og nettverksbygging (samarbeid Polen og Slovakia)  

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter også "Tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland" på vegene av Utenriksdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet yter også en rekke øremerkede tilskudd. For disse viser vi til de årlige budsjettproposisjonene

Oversikt over tilskudd gitt til frivillige organisasjoner og stiftelser i 2013 og 2014 (pdf)