Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Strategisk kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og all mediehåndtering. Enheten gir råd til politisk ledelse i kommunikasjonsspørsmål og arbeider tett med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet. Kommunikasjonsenheten har tolv ansatte. ...

Søknadsfrist: 26. januar 2022

2 års engasjement som seniorrådgjevar i kommunetenesteavdelinga

Avdelinga har hovudansvar for staten sin politikk knytt til helse- og omsorgstenestelova og tannhelsetenestelova, medrekna omsorgstenester, fastlegeordninga og andre allmennlegetenester, helsestasjonar, skulehelseteneste og tannhelseteneste. Vidare inngår òg det koordinerande ansvaret for departementet sitt arbeid med mellom anna psykisk helsevern, rus- og valdsfeltet, born og unge, rehabilitering, menneske med funksjonsnedsetjingar og minoritetsfeltet. Avdelinga har etatsstyrings­ansvar for ...

Søknadsfrist: 9. februar 2022

Fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i Seksjon for ernæring og mattryggleik i Folkehelseavdelinga

Folkehelseavdelinga har ansvaret for utvikling og oppfølging av folkehelsepolitikken og koordinering av det tverrdepartementale folkehelsearbeidet. Avdelinga har ansvar for ei rad lovområde, eksempelvis folkehelselova, matlova, kosmetikklova, alkohollovgjevinga, tobakkslovgjevinga, og lovgjevinga for miljø og helse og for strålevern. Videre har avdelinga etatsstyringsansvar for ei rekke sentrale etater som Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Mattilsynet. ...

Søknadsfrist: 26. januar 2022