Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

To-årig engasjement som førstekonsulent/rådgjevar i kommuneteneseavdelinga

Kommunetenseteavdelinga (KTA) har mellom anna eit hovudansvar for den statlege politikken knytt til dei kommunale omsorgstenestene forankra i lov om kommunale helse- og omsorgstenester, mellom anna helsetenester i heimen, personleg assistanse, herunder praktisk hjelp og opplæring og støttekontakt og plass i institusjon, herunder sjukeheim. Ansvarsportefølja til avdelinga inneber utforming og forvaltning av pedagogisk, juridisk og økonomisk verkemiddelbruk. Seksjon for innovasjon og kompetanse ...

Søknadsfrist: 8. oktober 2021

Kommunikasjonsrådgivar med SoMe-ansvar

Vi søker ein samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgivar med god digital kompetanse til eit årsvikariat med tiltreding i januar 2022. Som kommunikasjonsrådgivar i Helse- og omsorgsdepartementet får du ein av dei mest spanande kommunikasjonsjobbane i landet. Helsepolitikk angår alle og engasjerer mange. Kommunikasjonseininga jobbar tett med politisk leiing. Vi søker derfor etter ein samfunnsengasjert medarbeidar med god rolleforståing og god forståing av aktuelle helsepolitiske saker og ...

Søknadsfrist: 14. oktober 2021

Ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelinga

Oppgåvene i Folkehelseavdelinga knyter seg til det ålmenne oppsynet med helsa til folk og med faktorar som påverkar helsetilhøva i samfunnet, m.a. miljøretta helsevern, smittevern, atomulykkeberedskap, førebyggjande arbeid knytt til tobakk, alkohol, narkotika og doping, tiltak for auka fysisk aktivitet, og tiltak innan mattryggleik og ernæring. Avdelinga forvaltar òg lovverket på desse områda. Vidare er avdelinga engasjert i eit omfattande internasjonalt samarbeid. Avdelinga har ...

Søknadsfrist: 10. oktober 2021