Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Rådgiver/seniorrådgiver

Stillingen er lagt til seksjon for helsetjenester og økonomi. Seksjonen har ansvar for helsetjenester i kommunen; fastlege­ordningen, legetjenester i sykehjem, fysioterapitjenester, helsestasjons- og skolehelse­tjenesten mv. I tillegg koordinerer seksjonen avdelingens arbeid med digitalisering i kommunale helse- og omsorgstjenester og budsjett og har flere koordinerings­funksjoner for departementet, ...

Søknadsfrist: 29. januar 2018

Ekspedisjonssjef

For å legge inn søknad på stillingen innen 8. februar 2018, gå til http://ww2.delphi-consulting.no/Assigndetail.asp?a_guid=6C913AF0-A6B7-4B01-82DC-59F5941067D&agnTitle=Ekspedisjonssjef%20Spesialisthelsetjenesteavd. ...

Søknadsfrist: 8. februar 2018

Utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern

Fyrstekonsulent/rådgjevar – engasjement – utvalssekretær til offentleg utval som skal greia ut tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern   Me søkjer etter ein utvalssekretær (fyrstekonsulent/rådgjevar) til mellombels engasjement fram til 15. mai 2019. Sekretariatet skal ha arbeidsstad i Oslo. Tiltreding snarast. ...

Søknadsfrist: 22. januar 2018

Jurist, rådgjevar/seniorrådgjevar i legemiddelseksjonen

Me har ledig fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i legemiddelseksjonen i folkehelseavdelinga. Legemiddelseksjonen har ansvaret for arbeid med dei legemiddelpolitiske måla og området medisinsk utstyr. Dette vert m.a. fylgt opp gjennom regelverksarbeid, arbeid med dei årlege budsjettprosessane og etatsstyring av Statens legemiddelverk. Internasjonalt arbeid og kontakt med pasient- og ...

Søknadsfrist: 22. januar 2018