Seksjon for organisering og styring

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF, samt oppfølging av styringskrav.

Avdelingsdirektør er Kai Rune Furberg.