Seksjon for organisering og styring

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett SF, samt oppfølging av styringskrav.