Helserettsavdelingen

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område. Dette gjelder blant annet følgende lover: 

 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • spesialisthelsetjenesteloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • tannhelsetjenesteloven
 • helsepersonelloven
 • helsetilsynsloven
 • helseberedskapsloven
 • smittevernloven
 • pasientskadeloven
 • lov om psykisk helsevern
 • helseforetaksloven
 • lov om alternativ behandling
 • behandlingsbiobankloven
 • bioteknologiloven
 • abortloven
 • transplantasjonsloven

Avdelingens ansvar for lov- og forskriftsverk innebærer å utvikle, oppdatere, fornye og forenkle eksisterende regelverk.

Helserettsavdelingen behandler også forslag fra andre departementer vedrørende endringer i eller forslag til nye lover og forskrifter.