Helserettsavdelingen

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område. Dette gjelder blant annet pasientrettighetsloven, pasientskadeloven, spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven, lov om alternativ behandling, lov om psykisk helsevern, biobankloven, bioteknologiloven, abortloven, transplantasjonsloven, tilsynsloven og helsepersonell-loven.


Avdelingens ansvar for lov- og forskriftsverk innebærer å utvikle, oppdatere, fornye og forenkle eksisterende regelverk.


Helserettsavdelingen behandler også forslag fra andre departementer vedrørende endringer i eller forslag til nye lover og forskrifter.