Folkehelseavdelingen

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseregistre, ernæring og mattrygghet, alkohol- og narkotikaspørsmål.

Ansvarsområder:

  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Helseovervåking/helseregistre
  • Ernæring og mattrygghet
  • Kosmetikk
  • Alkohol- og narkotikaspørsmål og tobakk

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, ernæring og mattrygghet, koordinering av alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikken, samt helseovervåking og helseregistre. Avdelingen er delt inn i følgende seksjoner: folkehelseseksjonen, seksjon for ernæring og mattrygghet og seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk.

Avdelingen har blant annet oppgaver knyttet til psykisk helse, miljørettet helsevern, smittevern og forebygging av hiv/aids, forebyggende arbeid mot røyking og tiltak for økt fysisk aktivitet. Avdelingen har et hovedansvar for departementets mat- og ernærings-politikk, herunder drikkevann. Videre har avdelingen ansvar for kosmetikkloven.  Avdelingen har videre ansvar for den generelle tobakk-, alkohol- og narkotikapolitikken, tverrdepartemental koordinering av innsatsen mot rusmiddelproblemer og et særskilt ansvar for rusmiddelforebygging. Avdelingen har også ansvar for å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Strålevern og beredskap mot atomhendelser hører også inn under avdelingens ansvarsområde.

Avdelingen har følgende seksjoner: