Folkehelseavdelingen

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid på befolkningsnivå samt helseanalyser.

Ansvarsområder

Avdelingen er delt inn i følgende seksjoner: Folkehelseseksjonen, seksjon for ernæring og mattrygghet og seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk.

Avdelingen har blant annet oppgaver knyttet til psykisk helse, miljørettet helsevern, smittevern og forebygging av hiv/aids, ernæring, mattrygghet og drikkevann, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging, tiltak for økt fysisk aktivitet, skadeforebygging og tilrettelegging for aldersvennlige samfunn. Strålevern og beredskap mot atomhendelser hører også inn under avdelingens ansvarsområde. På flere av områdene er nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid viktig.

Avdelingen har ansvar for flere lovområder, herunder alkoholloven, atomenergiloven, eldreombudsloven, folkehelseloven, kosmetikkloven, matloven, strålevernloven, tobakksskadeloven og vinmonopolloven.

Avdelingen har følgende seksjoner: