Folkehelseavdelingen

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseregistre, ernæring og mattrygghet, legemiddelspørsmål og alkohol- og narkotikaspørsmål.

Ansvarsområder:

• Forebyggende og helsefremmende arbeid
• Helseovervåking/helseregistre
• Ernæring og mattrygghet
• Legemidler
• Genteknologi
• Alkohol- og narkotikaspørsmål

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, legemidler, ernæring og mattrygghet, koordinering av alkohol- og narkotikapolitikken, samt helseovervåking og helseregistre. Avdelingen er delt inn i følgende seksjoner: folkehelseseksjonen, legemiddelseksjonen, seksjon for ernæring og mattrygghet og seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk.

Avdelingen har blant annet oppgaver knyttet til psykisk helse, miljørettet helsevern, smittevern og forebygging av hiv/aids, forebyggende arbeid mot røyking og tiltak for økt fysisk aktivitet. Avdelingen har et hovedansvar for departementets mat- og ernærings-politikk, herunder drikkevann. Videre har avdelingen ansvar for kosmetikklov og regelverk knyttet til innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Avdelingen har videre ansvar for den generelle alkohol- og narkotikapolitikken, tverrdepartemental koordinering av innsatsen mot rusmiddelproblemer og et særskilt ansvar for rusmiddelforebygging. Avdelingen har også ansvar for å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Avdelingen har ansvaret for forvaltning og tilsyn med produksjon, import og omsetning av legemidler, med spesiell vekt på juridiske og økonomiske virkemidler i forhold til legemiddelområdet, herunder folketrygdens refusjonsordning (blåreseptordningen).

Strålevern og beredskap mot atomhendelser hører også inn under avdelingens ansvarsområde.

Avdelingen har følgende seksjoner: