Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgavene i departementet. Det gjelder blant annet organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, arbeidsrettslige spørsmål, personal- og lønnsspørsmål, koordinering av fellessaker, IKT og arkiv.

Avdelingen samordner oppgaver innenfor beredskap, sikkerhet og internasjonalt arbeid. Norge har et bredt internasjonalt helsepolitisk engasjement, blant annet gjennom internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), Europarådet, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Nordisk ministerråd. Videre forvaltes et omfattende samarbeid med EU i hovedsak innenfor rammen av EØS-avtalen. 

Administrasjonsavdelingen er inndelt i seksjon for HR, seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT og seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap.

Leder: Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

    Seksjonen samordner departementets oppgaver når det gjelder internasjonalt arbeid, beredskap og sikkerhet i helsesektoren.

  • Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT

    Seksjonen har ansvar for departementets internbudsjett og regnskap, økonomirutiner, reiseregninger, forvaltning av bygg, arkiv/dokumentbehandling, koordinering av regjeringsnotater og høringssaker, IKT-drift og strategi og intern sikkerhet i departementet.

  • Seksjon for HR

    Seksjonen forvalter lønns- og personalpolitikken i departementet. Den har ansvar for rekruttering, lokal lønnsfastsettelse, arbeidsavtaler, lederlønnskontrakter, arbeidstidsordninger, medbestemmelse og samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte.