Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen samordner departementets oppgaver i internasjonalt helsesamarbeid, herunder også internasjonalt samarbeid om å forebygge og håndtere grensekryssende helsetrusler

Norge har et stort internasjonalt helsepolitisk engasjement blant annet gjennom samarbeid i EU/EØS, FN/Verdens helseorganisasjon (WHO), Nordisk ministerråd og nordområdene.

I tillegg har seksjonen ansvar for bilaterale avtaler, handelspolitiske saker og tilretteleggelse av politisk ledelses internasjonale engasjement.

Leder: Avdelingsdirektør Dorte Grønnevet Dahl