Kvalitet og pasientsikkerhet

Helse- og omsorgstjenesten har lovpålagt plikt til å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Kvalitetsmålinger, rapportering av uønskede hendelser og pasienterfaringer er viktig i utforming av tjenestetilbud og systematisk forbedringsarbeid.

En helsetjeneste av god kvalitet handler om at tjenestene som tilbys:

  • er virkningsfulle,
  • er trygge og sikre,
  • involverer brukerne og gir dem innflytelse,
  • er samordnet og preget av kontinuitet,
  • utnytter ressursene på en god måte
  • og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Alle som yter helsetjenester etter spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven har plikt til å sørge for at virksomheten jobber systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres.Forskriften utdyper også kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Helsedirektoratet har utarbeidet veileder til forskriften. 

Helsedirektoratets veileder til forskriften kan du lese her

Nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet har et lovfestet ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, samt nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette er virkemidler for å redusere uønsket variasjon, bidra til riktigere prioriteringer og heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. De skal også bidra til å løse samhandlingsutfordringer og understøtte helhetlige pasientforløp.

Utvikling og publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer er viktige bidrag i arbeidet med åpenhet om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter. Nasjonale kvalitetsindikatorer er et viktig hjelpemiddel for ledelsen i alle deler av helse- og omsorgstjenesten i arbeidet med kvalitetsforbedring.

Om Helsedirektoratets normerende produkter - Helsedirektoratet

Kvalitet og kvalitetsindikatorer - Helsedirektoratet

Medisinske kvalitetsregistre

Formålet med medisinske kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring og forskning. De dokumenterer behandlingsprosess, behandlingskvalitet og behandlingsresultat for en gitt pasientgruppe. Mange registre inkluderer pasientrapporterte data (PROM/PREM), som belyser pasientenes egen opplevelse av resultat og prosess.> Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Helsedirektoratet beslutter hvilke kvalitetsregistre som skal få nasjonal status, og har  en veileder for "oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre". 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord er nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og publiserer resultater for de nasjonale registrene på resultatportalen.

Les mer om arbeidet med kvalitetsregistre

Helsebiblioteket

Nettstedet Helsebiblioteket er etablert for helsetjenesten for å gi helsepersonell og brukere tilgang til oppdatert fagkunnskap.