Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker samhandlingen mellom kommuner og sykehus

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Dette vil sørge for en finansiering som legger til rette for tjenesteutvikling, felles planlegging, kortere ventetider og gode pasientforløp mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I tillegg foreslår regjeringen å øke rekrutterings- og samhandlingstilskuddet til Helse Nord med 90 millioner kroner til 130 millioner totalt.

– Med dette forslaget følger regjeringen opp politikken i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Vi vet at godt samarbeid og tiltak på tvers av nivåene strander fordi gevinster og utgifter ligger til ulike nivåer i tjenesten. Nå sørger regjeringen for dedikerte midler som skal redusere barrierer for samarbeid. Det gjør det enklere for kommunene og spesialisthelsetjenesten å samarbeide om pasientene, og på den måten også redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Pengene foreslås fordelt på følgende måte:

  • Helse Sør-Øst RHF: 61,9 millioner kroner
  • Helse Vest RHF: 21,9 millioner kroner
  • Helse Midt-Norge RHF: 16,2 millioner kroner

Forslaget er en oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan og tilskuddet skal brukes etter enighet mellom sykehus og aktuelle kommuner. Dette vil redusere barrieren som ulike finansieringssystemer kan utgjøre, og premiere samarbeid og gode pasientforløp mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Aktuelle områder for tilskuddet er sammenhengende tjenester for svangerskaps-, føde- og barsel, integrerte tjenester i psykisk helse og rus, rehabiliteringstjenester, tiltak for utskrivningsklare pasienter og prehospitale tjenester.