(Korrigert utgave per 03.04.2024)

Meld. St. 9 (2023–2024)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 — Vår felles helsetjeneste

I Meld. St. 9 Nasjonal helse- og samhandlingsplan – Vår felles helsetjeneste, legger regjeringen fram sin politikk for å ruste den samlede helse- og omsorgstjenesten for framtiden og hovedutfordringene den står overfor: Tilgang på nok personell, for dårlig sammenheng mellom tjenestene, og likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester. Hovedgrepene i meldingen dreier seg om å rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse, endre finansieringsordningene, prøve ut og innføre nye organiseringsformer, en ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene, forenkling og tydeliggjøring av regelverk, og tiltak for en attraktiv og framtidsrettet allmennlegetjeneste.

Les dokumentet

Særtrykk av Kapittel 7 – En god start på livet

Opprinnelig utgave og rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget