Revidert nasjonalbudsjett

Styrker Helse Nord med 250 millioner kroner

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Helse Nord med et varig tilskudd på 250 millioner kroner. Forslaget må sees i sammenheng med den krevende økonomiske situasjonen i Helse Nord og behovet for omstilling.

– Regjeringens forslag styrker økonomien til Helse Nord ytterligere for blant annet å kunne opprettholde kirurgisk akuttberedskap i Narvik og Lofoten, styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner, og å nå målet om reduserte ventetider. Vi styrker også Klinikk Alta for å sikre et fortsatt fødetilbud og for å styrke poliklinikk, psykisk helsevern og andre dagtilbud, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringens forslag kommer i tillegg til de særskilte 240 millionene kronene som ble bevilget til Helse Nord i statsbudsjettet for 2024.

Av de 250 millioner kronene skal 90 millioner kroner gå til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Nord fra 40 til 130 millioner kroner. Formålet er å legge til rette for et godt desentralisert helsetilbud, med god kvalitet, kortere ventetider og riktig arbeidsdeling. Prioriterte områder er integrert psykisk helsetjeneste og rus, og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter. Helseforetaket og aktuelle kommuner i regionen skal bli enige om hva midlene skal brukes til.

Videre foreslår regjeringen:

  • 80 millioner kroner til Universitetssykehuset i Nord-Norge for å opprettholde akuttilbudet ved Narvik sykehus.
  • 65 millioner kroner til Nordlandssykehuset for å opprettholde akuttilbudet Lofoten sykehus.
  • 15 millioner kroner til Finnmarkssykehuset, Klinikk Alta, for å styrke blant annet dagtilbudet.

Bevilgningen til Finnmarkssykehuset, Klinikk Alta, kommer i tillegg til de de allerede bevilgede 25 millioner kronene i 2024. Bevilgningene skal i sin helhet brukes i Alta, og skal sikre fortsatt fødetilbud, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling. Det skal videre utredes en utvidelse av det indremedisinske tilbudet innen poliklinikk og dagbehandling i Alta, i samhandling med kommunen. Breddekompetanse som muliggjør tilbud til pasienter med flere kroniske lidelser og eldre med skrøpelighet skal prioriteres. Formålet med tildelingene er å styrke Klinikk Alta, og bidra til at tilbudene her kan videreutvikles til det beste for lokalbefolkningen.

– Selv om vi foreslår å bevilge ekstra midler til Helse Nord er det viktig at sykehusene i nord fortsetter å jobbe med nødvendig omstilling inneværende år, og at Helse Nord jobber videre med tiltak for å sikre økonomisk bærekraft framover, sier Vestre.