Historisk arkiv

Habilitering og rehabilitering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Målet med habilitering og rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for å opprettholde eller få tilbake tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og å opprettholde et best mulig funksjonsnivå. Derfor må habilitering og rehabilitering være en naturlig og selvstendig del av all innsats, behandling og pleie

Det ligger et habiliterende/ rehabiliterende element i all god behandling. Habiliterings- og rehabiliteringstjenester gis både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har et særskilt ansvar for å veilede kommunene.

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjelder habiliterings- og rehabiliteringstjenester både etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Tilbud om habilitering og rehabilitering

Samhandling mellom etater og tjenestenivåer er viktig for å gi den enkelte et godt og helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene og helseforetakene i sterkere grad samarbeider, slik at brukere og pasienter får et helhetlig og samordnet tilbud.

Kommuner og helseforetak må samarbeide hvis det skal gjøres endringer i organiseringen av tjenestetilbudet.

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-19 har avsatt midler og beskrevet tiltak for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. Det er et mål at flere slike oppgaver skjer i kommunen der brukeren bor. Habiliteringen og rehabiliteringen skal skje i nært samarbeid med andre tjenester utover helse- og omsorgstjenestene.

Habilitering og rehabilitering i kommunen

Kommunen skal ha generell oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, skal tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov.

Kommunale rehabiliteringstjenester er i hovedsak organisert slik at de tilbys på, eller i tilknytning til arenaer der den enkelte lever livet sitt. Det vil si i eget hjem, i barnehagen, på skolen, i arenaer for fritidsaktiviteter samt i kommunale institusjoner.

Kommunene har også ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV bistå i bruk av hjelpemidler.

Kommunen skal ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Det regionale helseforetaket skal legge forholdene til rette slik at personell i spesialisthelsetjenesten skal kunne melde mulige behov for habilitering og rehabilitering.

Det regionale helseforetaket skal blant annet sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, trening og oppøving av funksjon og individuelle ferdigheter som krever spesialisert tilrettelegging og veiledning, råd og veiledning til kommunen og samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltpasienter.

Overordnede mål som skal ligge til grunn for de regionale helseforetakenes tiltak, og som er presisert i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene

  • Tilbud til barn, unge og voksne som har behov for habiliterings- og rehabiliteringsrettede tiltak er tilstrekkelige og relevante.
  • Det er sikret nødvendig kompetanse i tjenestene, inkludert legetjenester.
  • Habiliterings- og rehabiliteringstilbudene til den enkelte bruker/pasient er helhetlige og koordinerte.
  • Det er etablert godt samarbeid og veiledning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på habiliterings-/rehabiliteringsområdet.

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forskning via Norges forskningsråd, hvor flere av programmene er relevante for forskningsprosjekt innen rehabilitering.

Innenfor helse- og omsorgstjenesteprogrammet er det prioritert forskning på rehabilitering gjennom blant annet Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM), som er forankret ved det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. CHARM har en funksjon som utvikling av et forskernettverk.

Private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner

De regionale helseforetakene vurderer behov for kjøp av tjenester fra private aktører. Tilbudet fra private aktører ses i sammenheng med øvrig tilbud i regionen. Ved kjøp av tjenester er innhold og kvalitet i tilbudet viktig.

Det er opprettet regionale koordinerende enheter i helseregionene som vurderer søknader om opphold i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. I samsvar med samhandlingsreformen og ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten vil kommunene kunne inngå avtaler med private institusjoner om rehabiliteringstjenester.