Prop. 60 L (2023–2024)

Endringar i lov om tannhelsetjenesten mv. (rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.)

I proposisjonen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet lovendringar som gir fleire pasientgrupper rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlege tannhelsetenesta. Pasientgruppene det gjeld er unge vaksne fra og med 21 til og med 24 år, personar som på grunn av rusmiddelavhengigheit mottar tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b eller der pårørende mottar tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2, pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16 og innsette i fengsel i kriminalomsorga. Departementet foreslår og å oppheve ei føresegn i tannhelsetjenesteloven om prioritering mellom pasientgrupper i den offentlege tannhelsetenesta. I tillegg foreslår departementet endringar i skuldkravet for føretak ved ilegging av lovbrotsgebyr etter alkoholloven og legemiddelloven.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget