Høring - Gjennomføring av forordning 2021/2282 om medisinske metodevurderinger og gjennomføringsforordning 2024/1381

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av forordning 2021/2282 om medisinske metodevurderinger og gjennomføringsforordning 2024/1381.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.09.2024

Vår ref.: 24/1699

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av forordning 2021/2282 om medisinske metodevurderinger og gjennomføringsforordning 2024/1381.

Alle kan avgi hørings­uttalelse. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til under­liggende etater eller virksomheter, til­knyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighets­loven, og vil bli publisert.

Departementet ber om innspill innen 27. september 2024.

Hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                   Katrine S. Edvardsen Espantaleón
                                                                   underdirektør

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Datatilsynet

Direktoratet for medisinske produkter

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helfo

Helsedirektoratet

Helseklage

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Pasient- og brukerombudet

Regelrådet

Statens helsetilsyn

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapoteka Vest HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sykehusinnkjøp HF

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for farmakologi og farmakoterapi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Alliance Healthcare Norge AS

Apotek 1 Gruppen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Boots Apotek

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet

Farma Norge

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustri foreningen (LMI)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norges Handikapforbund

Norsk Medisinaldepot

Norsk Sykepleierforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Parat

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF Helsetjenesteforskning

Stim