Legemiddelseksjonen

Legemiddelseksjonen har ansvar for regulering av legemiddelmarkedet på produsent-, grossist- og detaljistnivå.

Legemidler og medisinsk utstyr er viktige innsatsfaktorer i helsevesenet. Den totale omsetningen av legemidler i Norge i 2018 lå på om lag 29 mrd. Det offentlige finansierer om lag 60 pst. av dette. Folketrygden står for om lag 60 pst. av den offentlige andelen og de regionale helseforetakene for om lag 40 pst. Legemiddelseksjonen har ansvaret for både økonomiske og juridiske virkemidler på legemiddelfeltet og på området medisinsk utstyr, herunder refusjon etter blåreseptforskriften.

Det er etablert nordisk samarbeid på flere områder. I 2017 ble Ministrene i Nordisk Ministerråd enige om et mandat for nordisk samarbeid på legemiddelområdet.

I 2018 inngikk Danmark og Norge en avtale om felles prisforhandlinger på enkelte legemidler, Island knyttet seg til avtalen i 2019.

Du kan lese mer om dette på Sykehusinnkjøp sine sider.

Norge, Sverige og Finland har etablert et samarbeid om metodevurderinger som kalles Finose.

Du kan lese mer om dette på legemiddelverket sine sider.