Høring - Varig rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 2. juni 2022 nr. 977 om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Det foreslås at sykepleiernes og farmasøytenes midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram, som gjelder ut juni 2024, blir permanent.

Status: På høring

Høringsfrist: 03.05.2024

Vår ref.: 24/598

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 2. juni 2022 nr. 977 om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Det foreslås at sykepleiernes og farmasøytenes midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram blir permanent fra 1. juli 2024.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Gjeldende midlertidige rekvireringsrett utløper 1. juli 2024. Det gis frist frem til 3. mai 2024 for å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne S Borge Hellesylt

seniorrådgiver

 

Departementene

Barneombudet

De fylkeskommunale eldrerådene

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for medisinske produkter

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i OsloH

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Konkurransetilsynet

Landets statsforvaltere

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Sysselmester på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apokjeden Distribusjon AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg

Den norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farmasiet AS

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets private sykehus

LHL

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)