Rapporter og planer

Utredning av EU-dom om vederlagsrett til artister og plateselskap

Sak C-265/19 - RAAP

EU-domstolen har avsagt en dom om tolkningen av utleie- og utlånsdirektivet artikkel 8.2 som gir vederlagsrett til utøvende kunstnere og produsenter når musikkinnspillingene deres brukes offentlig i for eksempel radio eller som bakgrunnsmusikk i offentlige rom.

I motsetning til hvordan direktivet er gjennomført i Norge og de fleste andre europeiske land, skal vederlagsretten ifølge dommen også gjelde for rettighetshavere fra land utenfor EØS-området som ikke har påtatt seg tilsvarende forpliktelser, inntil EU-lovgiveren eventuelt bestemmer noe annet.

I etterkant av dommen er det reist spørsmål om forholdet mellom de norske reglene og konklusjonene i dommen. På oppdrag fra Kulturdepartementet har professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad utredet hvilke konsekvenser dommen eventuelt vil ha for opphavsrettslig regulering i Norge. Hensikten med oppdraget har bl.a. vært å få utredet om dommen bør få samme betydning for EFTA/EØS-landene som for EU-landene.

I utredningen konkluderes det med at direktivet ikke kan tolkes i samsvar med dommens resultat i en EØS-kontekst, da en slik tolkning rent faktisk vil gripe inn i EFTA-landenes eksterne traktatkompetanse, i strid med forutsetningene bak EØS-avtalen.