Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Kulturdepartementet har ansvar for lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med forskrifter. Forvaltning av kringkastingsloven er delegert til Medietilsynet.

Departementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Rikskringkasting (NRK). Etter kringkastingsloven er det konsesjonsplikt for kringkasting som andre enn NRK driver.

Kringkastingsloven

Loven inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å drive kringkasting (konsesjonsplikt), regler om reklame, sponsing og produktplassering, videresendinger i kabelnett, formidlingsplikt og overordnede bestemmelser om organiseringen av NRK. 

Allmennkringkasting

Målet med allmennkringkasting er at hele befolkningen skal få tilgang til et bredt innholdstilbud. I Norge har vi en offentlig allmennkringkaster (NRK), og tre kommersielle allmennkringkastere (TV 2, Radio Norge og P4).

NRK har en rett til å drive kringkasting iht. kringkastingsloven. NRK finansieres med kringkastingsavgift. NRK har i oppdrag å tilby allmennkringkasting både på radio, tv og Internett. Samfunnsoppdraget til NRK følger av NRK-plakaten som er tatt inn i NRKs vedtekter.

I avtale av 3. desember 2010 har TV 2 AS påtatt seg å tilby et allmennkringkastingstilbud i TV 2 hovedkanalen mot å få en rett til formidling i kabelnett. Avtalen ble den 10. februar 2015 forlenget til 31. desember 2016. Det ble kunngjort en ny, midlertidig avtale om status som kommersiell allmennkringkasting 4. mai 2016.  Ingen søkte på den midlertidige avtalen. 

Radio Norge og P4 er kommersielle riksdekkende radioer med allmennkringkastingsforpliktelser. På grunn av digitaliseringen av radio har Radio Norge og P4 fått forlenget konsesjonen i perioden 2014 til 2017. 

Stortingsmeldingen Meld. St. 14 (2016-2017) Kommersiell allmennkringkaster ble lagt frem 16. desember 2016.

NRK-relaterte saker/regelverk

Digitalisering av radiomediet

Et bredt stortingsflertall sluttet seg i 2011 til digitalradiomeldingens kriterier for å digitalisere radiomediet. Regjeringen har konkludert med at alle kriteriene var oppfylt per 1. januar 2015 og at digitaliseringen av radiomediet skal skje i løpet av 2017. Regjeringens beslutning er tatt på bakgrunn av statusrapporter fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette innebærer at følgende kriterier er oppfylt:

  • NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet
  • De kommersielle blokkene i DAB-nettet må være utbygd til minst 90 prosent befolkningsdekning 
  • Det digitale radiotilbudet må representere en teknologisk og innholdsmessig merverdi for lytterne
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre på en digital radioplattform. 

De riksdekkende kringkasterne: NRK, Radio Norge og P4 har opplyst at de vil gjennomføre en regionvis avvikling av FM-sendingene i løpet av 2017. 

Digitalradiomeldingen forutsatte at de fleste lokalradiokonsesjonene på FM kan videreføres etter teknologiskiftet, men at større kommersielle lokalradioer må foreta teknologiskiftet samtidig med Radio Norge og P4.

I samsvar med digitalradiomeldingen la Kulturdepartementet den 17. april 2015 frem en stortingsmelding om lokalradio. Her legges det opp til at om lag 215 lokalradiokonsesjonærer tilbys gratis forlengelse av FM-konsesjonene i fem år og at rammevilkårene på FM liberaliseres, men at FM-konsesjonene med dekning av betydning i de fire største byene ikke forlenges eller lyses ut på nytt når konsesjonene utløper 31. desember 2016. Dette omfatter 23 konsesjoner hvorav 22 allerede sender på DAB.

Mer informasjon om overgangen til DAB+ kan du finne på radio.no. Se også slukkeplanen på radio.no sin nettside.

Aktuelle lenker: