Kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Kringkastingsloven

Kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester er regulert i kringkastingsloven. Kulturdepartementet har ansvar for lov om kringkasting og audiovisuelle besstillingstjenester med forskrifter.

Loven inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å drive kringkasting (konsesjonsplikt), regler om audiovisuelle bestillingstjenester, reklame, sponsing og produktplassering, videresendinger i kabelnett, formidlingsplikt og overordnede bestemmelser om organiseringen av NRK. Forvaltning av kringkastingsloven er i hovedsak delegert til Medietilsynet.

Allmennkringkasting

Målet med allmennkringkasting er at hele befolkningen skal få tilgang til et bredt innholdstilbud. I Norge har vi i dag en offentlig allmennkringkaster (NRK).

Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Rikskringkasting (NRK). Andre enn NRK må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via trådløse, bakkebaserte senderanlegg. NRK har en rett til å drive kringkasting i henhold til kringkastingsloven. NRK finansieres med kringkastingsavgift. NRK har i oppdrag å tilby allmennkringkasting både på radio, tv og internett. Allmennkringkastingsoppdraget til NRK følger av NRK-plakaten og NRKs vedtekter.

NRK-relaterte saker/regelverk

I Meld. St. 15 (2016-2017) Eit moderne og framtidsretta NRK - finansiering og innholdsplikter fremmet regjeringen forslag til framtidig finansiering av NRK. Følg meldingen på Stortinget.no.

Regjeringen kunngjorde i juni 2017 muligheten til å søke om å inngå avtale med staten om å tilby kommersiell allmennkringkasting. Avtalen har en varighet på fem år, og kompensasjonen er på inntil 135 millioner kroner årlig. Allmennkringkastingsoppdraget omfatter blant annet krav om å levere egenproduserte riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, norskspråklige programmer for barn og unge, førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. Det stilles også krav om at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen må ligge minst 100 km utenfor Oslo sentrum. Allmennkringkasteren skal formidle innholdet både på lineære og ikke-lineære plattformer. 

Digitalisering av radiomediet

Et bredt stortingsflertall sluttet seg i 2011 til digitalradiomeldingens kriterier for å digitalisere radiomediet. Regjeringen har konkludert med at alle kriteriene var oppfylt per 1. januar 2015 og at digitaliseringen av radiomediet skal skje i løpet av 2017. Regjeringens beslutning er tatt på bakgrunn av statusrapporter fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette innebærer at følgende kriterier er oppfylt:

  • NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet
  • De kommersielle blokkene i DAB-nettet må være utbygd til minst 90 prosent befolkningsdekning 
  • Det digitale radiotilbudet må representere en teknologisk og innholdsmessig merverdi for lytterne
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre på en digital radioplattform. 

De riksdekkende kringkasterne: NRK, Radio Norge og P4 vil gjennomføre en regionvis avvikling av FM-sendingene i løpet av 2017. 

Digitalradiomeldingen forutsatte at de fleste lokalradiokonsesjonene på FM kan videreføres etter teknologiskiftet, men at større kommersielle lokalradioer må foreta teknologiskiftet samtidig med Radio Norge og P4.

I samsvar med digitalradiomeldingen la Kulturdepartementet den 17. april 2015 frem en stortingsmelding om lokalradio. Her legges det opp til at om lag 215 lokalradiokonsesjonærer tilbys gratis forlengelse av FM-konsesjonene i fem år og at rammevilkårene på FM liberaliseres, men at FM-konsesjonene med dekning av betydning i de fire største byene ikke forlenges eller lyses ut på nytt når konsesjonene utløper 31. desember 2016. Dette omfatter 23 konsesjoner hvorav 22 allerede sender på DAB.

Mer informasjon om overgangen til DAB+ kan du finne på radio.no. Se også slukkeplanen på radio.no sin nettside.

Aktuelle lenker:

Til toppen