Meld. St. 15 (2016–2017)

Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og innhaldsplikter

I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for dei økonomiske rammene til NRK.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no