Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Mediemangfoldsutvalget ble bedt om å utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Utvalget leverte 7. mars 2017 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2017