Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Mediemangfoldsutvalget ble bedt om å utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Utvalget leverte 7. mars 2017 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2017

Vår ref.: 17/1301

Høringsbrevet i pdf-format.pdf

Utredningen kan hentes fra Kulturdepartementets nettsider (lenke).

Utvalget legger fram flere forslag, både til endringer i eksisterende ordninger og til nye støtteordninger og avgiftsfritak for mediebransjen. Departementet vil særlig be om innspill til hvordan virkemidlene som utvalget foreslår bør prioriteres og finansieres:

-          Endringene og de nye tiltakene er beregnet til å koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år, inkludert kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster på tv. Departementet vil derfor be høringsinstansene kommentere og prioritere de ulike tiltakene, med utgangspunkt i hvor treffsikre tiltakene vil være for å videreføre og styrke mediemangfoldet.

-          I kapittel 9 drøfter utvalget alternativer for finansieringen av utvalgets forslag. Departementet vil be høringsinstansene kommentere og eventuelt supplere alternativene utvalget drøfter.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
BarneVakten
Bedriftsforbundet
Bergen Media By
Bonnier Media
Discovery Networks Norway
Den norske filmskolen
Den norske turistforening
Egmont
Eyeworks Dinamo
Fagpressen
Familie & Medier
Film & Kino
Filmparken AS
Filmreg
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
Fritt Ord
Get
Gyro
HBO Nordic
Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Instituttt for samfunnsforskning
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
KOPINOR
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Mastiff Entertainment
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Monster
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalbiblioteket
Nordisk Film Distribution AS
Nordisk Film og TV
Noregs Mållag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk IP-TV forbund
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk meteorologisk instiuttt
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NORWACO
NRK Aktivum
NRK AS
NRK Nynorsk mediesenter
Næringslivets Hovedorganisasjon
P4 Radio Hele Norge
Polaris Media
Radio Energy, NRJ Norge AS
Riksmålsforbundet
Rubicon TV
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery
Schibsted ASA
Senter for rettsinformatikk
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sponsor- og eventforeningen
Språkrådet
Studvest
Strix Television
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TV 3 AS
TVNorge AS
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Følg saken

 • 13.04.2018

  Høring – NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet". Rapporten sendes nå på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.05.2018

 • 12.01.2018

  Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) og forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.02.2018

 • 23.03.2017

  Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget ble bedt om å utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Utvalget leverte 7. mars 2017 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.06.2017

 • 07.03.2017

  NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

  NOU | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene vurderer utvalget innretningen av statlige virkemidler og fremmer en rekke forslag til nye og endrede økonomiske virkemidler på medieområdet. Med utgangspunkt i infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 sjette ledd, har utvalget også fremmet et forslag til statens mål for mediemangfoldet.

 • 16.12.2016

  NRK - Teknologinøytral medieavgift

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Folk sine medievanar er i rask endring. Særleg dei unge vel bort fjernsynsapparatet til fordel for til dømes pc og nettbrett. Det inneber at det er naudsynt å tenke nytt også når det gjeld finansieringa av NRK, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 • 16.12.2016

  Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette. Departementet konkluderer med at det er usikkert om dei mediepolitiske måla for kommersiell allmennkringkasting kan bli oppfylt av markanden aleine, og legg fram forslag om eit mellombels verkemiddel i form av ein kompensasjonsmodell til éin kommersiell allmennkringkastar.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 16.12.2016

  Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for dei økonomiske rammene til NRK.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 18.10.2016

  Delutredning: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

  Rapport | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sendte 19. september 2016 et brev der utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for medfinansiering av kommersiell allmennkringkasting innen 17. oktober 2016

 • 01.07.2016

  Rapport: Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

  Rapport | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 2. oktober 2015, avgitt til Kulturdepartementet 1. juli 2016.

 • 04.05.2016

  Ny avtale om kommersiell allmennkringkasting lyses ut: De fleste innholdskrav i dagens avtale fjernes

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet kunngjør i dag muligheten til å søke om status som kommersiell allmennkringkaster. Avtalen vil inneholde krav om fortsatt nyhetsproduksjon med base i Bergen. Øvrige innholdskrav i dagens avtale blir fjernet. Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019.

 • 19.06.2015

  Stortingsmelding om allmennkringkasting – for auka mediemangfald

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey legg i dag fram stortingsmeldinga "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald".

 • 19.06.2015

  Meld. St. 38 (2014–2015) - Open og opplyst

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring. Departementet legg fram ein ny og overordna NRK-plakat. Meldinga inneheld også viktige avklaringar av NRKs oppdrag, og konkluderer bl.a. med at NRK kan føre vidare sine eksisterande tenester på Internett. Meldinga inneheld vidare ei vurdering av kommersiell allmennkringkasting. Departementet varslar her at det vil lyse ut ein ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkastar, og at det vil nemne opp eit utval som skal vurdere korleis statens verkemiddelapparat kan legge til rette for eit mangfaldig medietilbod.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 06.06.2014

  Høring - NRK-plakaten

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 03.09.2014

 • 04.12.1992

  Kringkastingsloven - kringkl.

  Lov | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være tidsavgrenset.

  Se loven på lovdata.no