Høring - NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2014

Vår ref.: 14/409 M3 HHO:elt

Høring – NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringsnotatet og liste over høringsinstansene er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer.

Høringsfristen er 26. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kud.dep.no.

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Øyvind Christensen
                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 

 

Departementene

Fylkeskommunene

Abelia

Akademikerne

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia AS

Annonsørforeningen - ANFO

Barneombudet

BarneVakten

Bergen Media By

Bonnier Media

Den norske filmskolen

Den norske turistforening

Egmont

Eyeworks Dinamo

Familie &  Medier

Film & Kino

Filmparken AS

Filmreg

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fritt Ord

Get

Gyro

HBO Nordic

Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyskolen i Oslo og Akershus

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

KOPINOR

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen - LO

Mastiff Entertainment

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Monster

Musikernes fellesorganisasjon

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk meteorologisk institutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

NORWACO

NRK Aktivum

NRK AS

NRK Nynorsk mediesenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Polaris Media

Post- og teletilsynet

Radio Energy, NRJ Norge AS

Riksmålsforbundet

Rubicon TV

Sámediggi/Sametinget

SBS Discovery

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk 

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

Strix Television

Telenor Broadcast Holding AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim 

VG

Viasat AS

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Følg saken

 • 13.04.2018

  Høring – NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet". Rapporten sendes nå på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.05.2018

 • 12.01.2018

  Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) og forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.02.2018

 • 23.03.2017

  Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget ble bedt om å utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Utvalget leverte 7. mars 2017 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.06.2017

 • 07.03.2017

  NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet

  NOU | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd. I lys av disse endringene vurderer utvalget innretningen av statlige virkemidler og fremmer en rekke forslag til nye og endrede økonomiske virkemidler på medieområdet. Med utgangspunkt i infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 sjette ledd, har utvalget også fremmet et forslag til statens mål for mediemangfoldet.

 • 16.12.2016

  NRK - Teknologinøytral medieavgift

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Folk sine medievanar er i rask endring. Særleg dei unge vel bort fjernsynsapparatet til fordel for til dømes pc og nettbrett. Det inneber at det er naudsynt å tenke nytt også når det gjeld finansieringa av NRK, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 • 16.12.2016

  Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette. Departementet konkluderer med at det er usikkert om dei mediepolitiske måla for kommersiell allmennkringkasting kan bli oppfylt av markanden aleine, og legg fram forslag om eit mellombels verkemiddel i form av ein kompensasjonsmodell til éin kommersiell allmennkringkastar.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 16.12.2016

  Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for dei økonomiske rammene til NRK.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 18.10.2016

  Delutredning: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

  Rapport | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sendte 19. september 2016 et brev der utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for medfinansiering av kommersiell allmennkringkasting innen 17. oktober 2016

 • 01.07.2016

  Rapport: Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

  Rapport | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 2. oktober 2015, avgitt til Kulturdepartementet 1. juli 2016.

 • 04.05.2016

  Ny avtale om kommersiell allmennkringkasting lyses ut: De fleste innholdskrav i dagens avtale fjernes

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet kunngjør i dag muligheten til å søke om status som kommersiell allmennkringkaster. Avtalen vil inneholde krav om fortsatt nyhetsproduksjon med base i Bergen. Øvrige innholdskrav i dagens avtale blir fjernet. Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019.

 • 19.06.2015

  Stortingsmelding om allmennkringkasting – for auka mediemangfald

  Pressemelding | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey legg i dag fram stortingsmeldinga "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald".

 • 19.06.2015

  Meld. St. 38 (2014–2015) - Open og opplyst

  Melding til Stortinget | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring. Departementet legg fram ein ny og overordna NRK-plakat. Meldinga inneheld også viktige avklaringar av NRKs oppdrag, og konkluderer bl.a. med at NRK kan føre vidare sine eksisterande tenester på Internett. Meldinga inneheld vidare ei vurdering av kommersiell allmennkringkasting. Departementet varslar her at det vil lyse ut ein ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkastar, og at det vil nemne opp eit utval som skal vurdere korleis statens verkemiddelapparat kan legge til rette for eit mangfaldig medietilbod.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 06.06.2014

  Høring - NRK-plakaten

  Høring | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 03.09.2014

 • 04.12.1992

  Kringkastingsloven - kringkl.

  Lov | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være tidsavgrenset.

  Se loven på lovdata.no