Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert. Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på vei. Den langvarige og målrettede innsatsen, med utvikling av stadig nye virkemidler og satsing på tiltak som har dokumentert effekt, har bidratt til en betydelig reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på norske veier.

Det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i Norge startet i 1970. Ulykkestallene på norske veier vokste fra 1950-tallet i takt med bilparken og nådde en historisk topp i 1970 med 560 omkomne i veitrafikkulykker. Samferdselsdepartementet ble ansvarlig for koordineringen av trafikksikkerhetsarbeidet på departementsnivå.

Et bredt, og til dels meget tett, samarbeid mellom offentlige aktører og mellom myndigheter og private aktører står sentralt i det norske trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg til transportsektoren, kreves innsats i justissektoren, helsesektoren, utdanningssektoren og kommunesektoren. En rekke interesseorganisasjoner har også aktive roller i trafikksikkerhetsarbeidet.

Hovedinnsatsområder i trafikksikkerhetsarbeidet

Innsatsen i arbeidet med trafikksikkerhet i Norge rettes mot de ulykkestypene, trafikantgruppene og den trafikantadferden som fører til flest ulykker. I Nasjonal transportplan 2022–2033 fremheves sju hovedinnsatsområder:

  1. veg og veginfrastruktur
  2. fotgjengere og syklister i byområder
  3. høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper
  4. tunge kjøretøy
  5. trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter
  6. teknologiutvikling
  7. organisatoriske grep

En rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2021 (rapport 1816/2021) viser at lavere fart, tiltak på veinettet og sikrere biler er de viktigste årsakene til nedgangen i alvorlige trafikkulykker de siste 20 årene. Andre viktige tiltak er opplæring, informasjon og kampanjevirksomhet.

Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet

Samferdselsdepartementet har gjennom forvaltning av sentrale regelverk og infrastruktur et hovedansvar for trafikksikkerhet på veg. Statens vegvesen har sektoransvaret og skal være initiativtaker, koordinator og pådriver for å nå fastsatte mål for reduksjon av antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Det er i dag et utstrakt tverrsektorielt samarbeid for arbeidet med trafikksikkerhet i Norge. Det fremste eksempelet er Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen er et unikt tverrfaglig samarbeid mellom aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet, og sikrer koordinert, helhetlig og kontinuerlig innsats for et felles mål. I planen konkretiseres nødvendige tiltak for å nå de overordnede målene som settes i Nasjonal transportplan. Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige statlige aktører og ulike interesseorganisasjoner gitt innspill.

Videre har Norge et sterkt og kompetent fagmiljø innen trafikksikkerhet som bidrar til ny kunnskap både om hvorfor ulykkene skjer og hvordan de kan forhindres.

Trafikksikkerhetsarbeidet i lys av FNs bærekraftsmål

Årlig forårsaker vegtrafikkulykker om lag 1,3 millioner dødsfall i verden, i tillegg til at om lag 50 millioner blir skadd. I mange land er ulykker i vegtrafikken en betydelig hindring for bærekraftig utvikling, og trafikksikkerhetsarbeidet har derfor en naturlig plass i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. To av de 169 delmålene i Agenda 2030 gjelder trafikksikkerhet:

  • Bærekraftsmål 3 God helse, delmål 6: Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.
  • Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn, delmål 2: Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre.

Sammenlignet med andre land, er Norge av landene med lavest ulykkesrisiko i veitrafikken. Vi har færrest drepte i vegtrafikken i forhold til innbyggertallet. I 2020 hadde Norge 17 drepte per millioner innbyggere, mens gjennomsnittet for EU-landene var 42.  

Bilde2.png

Antall drepte i veitrafikken per million innbyggere i 2020 i Norge sammenliknet med øvrige europeiske land (statistikk fra European Transport Safety Council - ETSC)