Veitrafikk og lokal luftforurensing

Luftkvaliteten i Norge blir stadig bedre og forurensningsnivået er lavt sammenlignet med andre europeiske land. Likevel forekommer det for høye forurensningsnivåer, særlig i byene.

Veitrafikk er en av de dominerende kildene til lokal luftforurensing, både ved utslipp av blant annet NOx og svevestøv. Sektoren har et stort ansvar for å bidra til at kravene i forurensningsforskriften overholdes.

Det er derfor lagt til rette for at kommunene, som er lokal forurensningsmyndighet, skal kunne begrense de negative virkningene av veitrafikk gjennom ulike tiltak.

Det er ulike tiltak som kan tas i bruk avhengig av om det er akutt høy luftforurensning eller om det er langvarig høye nivåer, og om det er NOx eller svevestøv som er problemet.

Alle biler bidrar til å øke svevestøv-nivåene, blant annet som følge av friksjonen mellom veien og dekkene. Når det gjelder NOx er det spesielt dieselbilene som bidrar til økte nivåer.

Ved for høye nivåer av svevestøv kan man i akutte situasjoner øke renholdet av veiene, og for å senke forurensningen over lengre tid kan man benytte piggdekkgebyr og redusert fart. Mange tiltak som kan gjøres mot høye NOx-nivåer vil også kunne ha positiv effekt på svevestøv-nivåene. Mot NOx (særlig NO2) kan man gjennom lokale beredskapstakstforskrifter i akutte situasjoner innføre beredskapstakster (midlertidig endrede bompenger), datokjøring og forbud for kjøring med dieselkjøretøy. Langvarige tiltak kan være tids- og miljødifferensierte bompenger, forbud mot bestemte kjøretøy innenfor et bestemt område eller etablering av lavutslippssone.

I dag er det flere byer som har innført ulike tiltak for å bedre luftkvaliteten. Piggdekkgebyr er innført i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. Miljødifferensierte bompenger er innført i Bergen og Oslo. Lokale takstforskrifter gir adgang til å ta i bruk beredskapstakster ved akutt lokal luftforurensing eller ved fare for det i disse to byområdene. Gjennom lokale forskrifter kan man i tillegg ta i bruk datokjøring i Bergen og i Oslo har man adgang til å forby kjøring med dieselkjøretøy.

Kommunene og fylkeskommunene kan også bruke virkemidler som for eksempel parkeringsreguleringer, rushtidsavift i bomringer i byområdene, kollektivsatsing, arealplanlegging og andre typer trafikkregulering.

Statens vegvesen utfører selv en rekke tiltak som miljøfartsgrense, støvdemping gjennom bruk av salt og rutiner for optimal bruk av salt til trafikksikkerhetsformål m.m. Kombinasjonen av statlige og lokale tiltak har et større potensial enn det som blir utnyttet i dag.

For oppdatert informasjon om den lokale luftkvaliteten der du bor, se nettsiden Luftkvalitet i Norge.