Regler for bruk av vannscooter

Det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.

I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde. Flere kommuner har også fastsatt lokale fartsgrenser i eget sjøområde. Slike fartsgrenser gjelder for alle typer fartøy, også for vannscooter.  Enkelte nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende har dessuten også lokale regler om bruk av vannscootere.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Etter den nye loven kan det gis egne regler om ferdsel med fritidsfartøy, eller det kan gis egne regler spesifikt for ferdsel med vannscooter. Kommunene kan gi slike regler i eget sjøområde, mens departementet kan gi slike regler i hele farvannet. Det er imidlertid ikke gitt slike regler etter den nye havne- og farvannsloven. Overgangsreglene for loven innebærer at lokale regler om bruk av vannscooter og både de statlige og de kommunale fartsforskriftene etter havne- og farvannsloven av 2009, fortsetter å gjelde til annet er bestemt.   

For mer informasjon, se: