Millioner til mer effektive og miljøvennlige havner

Regjeringen gir nå nærmere 94,5 millioner kroner til prosjekter i flere havner.

Oslo havn, Sandnes havn og Røst kommune får tilsagn om tilskudd til investering i havneinfrastruktur. Tilskuddene stimulerer til investeringer i havnene som gir mer effektiv logistikk, og som har positive klima- og miljøeffekter.

– Regjeringen vil styrke kysten og sjøtransporten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner får frem gode prosjekter i havnene som ellers ikke ville blitt realisert. Effektive havner er viktig for næringslivet som bruker sjøtransport for å frakte sine varer til markedet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap). 

Tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner forvaltes av Kystverket, og har løpt siden 2019. Dette er en populær ordning, og regjeringen styrket derfor tilskuddsordningen gjennom økte bevilgninger i fjor. I denne runden ble det søkt om støtte til en rekke store infrastrukturprosjekter. De totale investeringskostnadene overstiger én milliard kroner samlet sett for alle søknadene. Blant de fire prosjektene som får støtte nå, er det også et prosjekt i regi av Oslo havn for digitalisering av havnedata. Dette involverer en rekke andre havner i hele landet: Hammerfest, Hareid, Stranda, Ålesund, Nordfjord, Egersund, Saltdal, Steigen, Karlsøy og Fjord.

Regjeringen varslet i Nasjonal transportplan 2025 – 2036 at tilskuddsordningens formål og innretning skal ses nærmere på, slik at midlene i større grad kan bidra til grønn omstilling av sjøtransporten. Regjeringen har foreslått å sette av 125 millioner kroner årlig til ordningen i planperioden.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen kan delfinansiere investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring, som vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av de støtteberettigede kostnadene, men begrenset oppad til det som kreves for å realisere prosjektet. Havneanleggene som mottar tilskudd må være offentlig tilgjengelige.