Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Farleder og havner

Farledene er sjøens veger og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Farleder - sjøens veger

De fleste steder følger ledene det naturlig dypeste farvannet. Andre steder er det etablert farleder ved utdyping og utviding av farvannet, slik at det blir en sikker led med god framkommelighet for sjøtransporten. Fyrlykter, lanterner, sjømerker og elektroniske navigasjonshjelpemidler skal, sammen med sjøkartene, gi fartøyene veiledning om sikker navigasjon i farledene.

Hele norskekysten er i dag dekket av et nettverk av farleder. Samferdselsdepartementets underliggende etat Kystverket forvalter og vedlikeholder omkring 7 000 km hovedleder og  20 000 km bileder, mens kommunene har ansvar for de øvrige ledene.

De viktigste farledene inngår i stammnettet av farleder i Nasjonal transportplan. 

Kystverket drifter og vedlikeholder 22 000 fyr, lykter, sjømerker og andre innretninger for navigasjonsveiledning i kystfarvannet.

Havner – viktige bidragsytere til en effektiv sjøtransport

Varer som fraktes med skip må innom en havneterminal for omlasting til et transportmiddel som kan frakte varene til sin sluttdestinasjon. Havner spiller derfor en viktig rolle i en effektiv sjøtransport. De fleste havner som er allment tilgjengelig for person- og godstransport er kommunale. I havne- og farvannsloven er det gitt særlige regler om kommunenes forvaltning av havnene, slik at de kan fungere som effektive omlastingsterminaler i det samlede transportnettverket.

Havnene må også ha god infrastrukturtilknytning, både på sjø- og landsiden. Statlig infrastrukturutbygging for å knytte havnene til farledene og til vegnettet prioriteres i Nasjonal transportplan. 32 såkalte stamnetthavner er prioritert for god infrastruktur-tilknytning til stamnettet av farleder og til stamvegnettet.

Fiskerihavner

Statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene i 2020, som del av regionreformen. Samtidig skal midler til statlige fiskerihavnetiltak og statlige tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak overføres til fylkenes rammetilskudd. Hensikten er å flytte prioriteringene nærmere de som blir berørt av tiltakene. Overføringen har betydning for om lag 650 fiskerihavner og skal skje gjennom avtaleinngåelser mellom Kystverket og fylkene i 2019.

Til toppen