Farleder og havner

Farledene er sjøens veier og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Farleder - sjøens veier

De fleste steder langs kysten går sjøtransporten i farvann som fra naturens side har tilstrekkelig dybde. Andre steder er det gjennomført farvannstiltak med utdypning og utvidning av leden, slik at sikkerheten og fremkommeligheten blir bedre for ferdsel til sjøs. Fyrlykter, lanterner, sjømerker og elektroniske navigasjonshjelpemidler skal, sammen med sjøkartene, gi fartøyene veiledning om sikker navigasjon i farvannet.

Hele norskekysten er i dag dekket av et nettverk av farleder, bestående av omkring 7 000 km hovedleder og  20 000 km bileder.

Kystverket drifter og vedlikeholder 22 000 fyr, lykter, sjømerker og andre innretninger for navigasjonsveiledning i dette farvannet med hovedleder og bileder.

Havner er viktige for effektiv sjøtransport

Varer som fraktes med skip må innom en havn for omlasting til lastebil eller tog som frakter varene videre dit det skal. Havner spiller derfor en avgjørende rolle for effektiv sjøtransport. Effektiv havnedrift forutsetter tilgang på tilstrekkelige arealer, samt god tilkntyning til både sjø- og landsiden.

De fleste havner som er allment tilgjengelig for person- og godstransport, er kommunale. I tillegg kommer en rekke private havneterminaler som betjener egne aktører. I havne- og farvannsloven er det gitt regler om økonomiforvaltning i kommunal havnevirksomhet. Det åpner for utbytte så lenge det settes av tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havnen samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.

Fiskerihavneanlegg

Stortinget har vedtatt som en del av regionreformen at statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkeskommunene. Dette skal skje gjennom avtaler.  Etter at det er inngått avtale skal midler som er brukt til statlige fiskerihavnetiltak og statlige tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak overføres til fylkenes rammetilskudd.

Prosessen skulle opprinnelig ha vært ferdigstilt innen utgangen av 2020, men det arbeides fortsatt med å finne en løsning med de fire nordligste fylkeskommunene.