Vraket av ubåten U-864

Kronologisk oversikt over arbeidet med U-864

Oversikt over arbeidet med ubåten utenfor Fedje; U-864.

Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS ”Venturer” 9. februar 1945. Alle om bord omkom.

U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og materiell til Japansk krigsindustri. Det er antatt at det bl.a. var lastet ca. 67 tonn metallisk kvikksølv i stålbeholdere i ubåtens kjølkasse. Det er ikke funnet dokumenter som kan bekrefte mengden.

Vraket ble funnet av Sjøforsvaret i februar 2003. Det ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 4 km vest for Fedje i Hordaland. Vraket er delt i to store seksjoner, baug- og akterseksjonen. Baugseksjonen ligger i en ustabil skråning. Ved akterseksjonen er det identifisert flere store deler fra ubåtens midtre seksjon.

Et ca. 47 000 m2 stort område rundt vraket er kvikksølvforurenset (dårligere enn tilstandsklasse II/god). Analyser og beregninger tilsier at det lekker omkring 4 kg kvikksølv årlig fra det forurensede området.

 

Februar 2003 Sjøforsvarets KNM Tyr finner vraket av U-864.

Høst 2003 Kystverket og KNM Tyr foretar undersøkelser. Kvikksølv ved U-864 påvises.

2004 Det settes i gang årlig prøvetagning av fisk og krabbe i området rundt vraket.

Høst 2005 Mattilsynet innfører "føre-var" kostholdsråd om at ammende, gravide og små barn ikke bør spise sjømat fanget ved vraket.

Høst 2005 På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomfører Kystverket undersøkelser av vraket. Undersøkelsene bekreftet at ubåten hadde kvikksølvlast, men de ga ikke det nødvendige grunnlag for en faglig forsvarlig anbefaling om hvordan forurensningsfaren burde håndteres. 

Januar 2006 Kystverket anbefaler ytterligere undersøkelser.

Høst 2006 Kystverket gjennomfører ytterligere undersøkelser av vraket og området rundt vraket. Man fikk ikke bekreftet tilstanden til kvikksølvbeholderne i vrakets kjølseksjon, fordi vraket forskjøv seg under mudringsarbeidene og det var for stor risiko å fortsette mudringsarbeidet.

Sept. 2006 Forskrift om ferdsels- og fiskeforbud ved vraket av U-864 trer i kraft.

Des. 2006 Kystverket anbefaler at vraket og forurensede sedimenter rundt vraket tildekkes. Anbefalingen gis på bakgrunn av undersøkelser og vurderinger som er gjennomført de tre siste årene.

Feb. 2007 Fiskeri- og kystministeren bestemmer at vraket og forurensede sedimenter skal dekkes til.

Våren 2007 Stortinget gjennomfører åpne høringer om håndteringen av vraket av U-864.

På bakgrunn av uttalelser fra bergingsselskaper om muligheter for heving av vraket, beslutter fiskeri- og kystministeren å utrede hevingsalternativet nærmere.

Sommer 2007- Høst 2008 Kystverket gjennomfører en bred prosess som både innebærer 1) konkurranse om utvikling av nye innovative løsninger for heving, 2) konkurranse mellom pre-kvalifiserte bergingsselskaper om konkrete forslag til heving og 3) Det Norske Veritas (DNV) foretar en uavhengig vurdering av alternativene for håndtering av forurensningen fra vraket med hensyn på bl.a. risiko for mennesker og miljø. 

10. november 2008 Kystverkets overleverer sluttrapport om miljøtiltak for vraket U-864 til Fiskeri- og kystdepartementet.
Kystverkets rapport og tilleggsutredninger om U-864 finnes på Kystverkets samleside om U-864.

3. desember 2008 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøker Fedje for å snakke med innbyggerne om U-864.
Pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet

29. januar 2009 Regjeringen Stoltenberg II gikk inn for at vraket skulle heves og forurenset havbunn dekkes til med rene masser. Samtidig ble det besluttet å gjennomføre en uavhengig, ekstern kvalitetssikring av det foreliggende hevingsalternativet.
Pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet

16. desember 2009 Dovre Group og Transportøkonomisk institutt presenterer og overleverer Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Rapporten fra Dovre og Transportøkonomisk institutt kan lastes ned her (pdf-format)

5. mars 2010 Regjeringen Stoltenberg II legger fram Prop. 81 S (2009-2010) med forslag om at heving av ubåtvraket skal utredes grundigere, og for å sikre at man etter utredningen har et forsvarlig alternativ foreslås det også å utrede tildekking og alternativ som kombinerer heving og tildekking i dette arbeidet Pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet  

14. januar 2011 Fiskeri- og kystdepartementet mottar Kystverkets utredning av de ulike alternativene for miljøtiltak ved U-864 (konseptvalgutredning - KVU).
Kystverkets konseptvalgutredning kan lastes ned her (pdf-format).

18. mai 2011 Regjeringen Stoltenberg II orienterer i Prop. 120 S (2010-2011) Tillleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 20111 om at Kystverket, på bakgrunn av vurderinger fra ekstern kvalitetssikrer, er gitt tilleggsoppdrag å også vurdere alternativer som inkluderer mudring av forurensede masser.

22. oktober 2011 Fiskeri- og kystdepartementet mottar Kystverkets tilleggsutredning av alternativer som inkluderer mudring av forurensede sedimenter. 
Kystverkets tilleggsutredning kan lastes ned her (pdf-format).

25. januar 2012 Fiskeri- og kystdepartementet mottar en rapport om ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning av de ulike alternativene for miljøtiltak ved U-864 (KVU). Rapporten er utarbeidet av Metier AS og Møreforsking Molde AS.
KS1-rapport om håndteringen av U-864.

2. mai 2012 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen avholder to åpne høringsmøter, ett i Bergen og ett på Fedje. Regionale og lokale myndigheter, samt lokal aksjonsgruppe på Fedje ble invitert særskilt til å legge fram sine vurderinger av saken. Fra regionalt og lokalt hold ble det særlig uttrykt bekymring for sikkerheten ved en tildekking i et langsiktig perspektiv.

15. mai 2012 Regjeringen Stoltenberg II orienterer i Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 om at den vil gå videre med en forprosjektering av to av de seks alternativene for miljøtiltak som ble utredet i Kystverkets konseptvalgutredning fra 2011. Dette er alternativet med tildekking av vraket med last og forurenset havbunn og alternativet som omfatter heving av last og tildekking av forurenset havbunn. 
Les mer om omtale av U-864 i RNB 2012

Januar 2013 Som ledd i forprosjekteringen av to alternative miljøtiltak for U-864 gjennomfører Kystverket  første fase i ny detaljkartlegging av vraket og havbunnen. Hensikten er å få en oppdatert informasjon om forurensingssituasjonen rundt vraket og en ny visuell inspeksjon av vraket. Dataene vil benyttes i det  videre arbeidet med forprosjektering av de to alternative miljøtiltakene; a) tildekking vrak og havbunn og b)  heving av last med påfølgende tildekking av vrak og havbunn.

Mars 2013 Kystverket tømmer vrakdelene for dieselolje. Alle dieseltanker ble kontrollert og 3 tanker som var intakte ble tømt. Det ble fjernet om lag 1000 liter ren olje fra ubåtvrakdelene.

Januar 2014 Kystverket gjennomfører forprosjekteringens andre fase av undersøkelse av vrak og havbunn (første fase gjennomført i januar 2013). Det var blant annet et mål å undersøke tilstanden til kvikksølvbeholdere i kjølen til vrakets akterseksjon. Etter et omfattende mudringsarbeid fikk man tilgang til to rom i kjølen, men de inneholdt ikke kvikksølvbeholdere. Et rom inneholdt vanlig ballast og det andre var tomt. Av hensyn til vrakets stabilitet var det ikke mulig å mudre tilgang til en større del av kjølen. Det ble funnet seks sterkt korroderte beholdere nede i sedimentene utenfor vraket, og disse var tomme. Kystverket anser at undersøkelsene ga viktige data og erfaringer for det videre arbeidet med forprosjektering av de to alternative metodene for miljøtiltak mot kvikksølvforurensing. 

20. mai 2014 Samferdselsdepartementet mottar Kystverkets forprosjekter for to alternative metoder for miljøtiltak mot kvikksølvforurensing ved U-864: a) heving av last og tildekking av forurenset havbunn og b) tildekking av vraket med last og forurenset havbunn, samt anbefaling om videre håndtering. 
Pressemelding fra Samferdselsdepartementet
Tilknyttede dokumenter

8. oktober 2014 Regjeringen Solberg foreslår i Prop. 1 S (2014-2015) for Samferdselsdepartementet å bevilge 150 millioner kroner til å etablere en støttefylling for å sikre den ustabile skråningen under vrakets baugseksjon. Dette er i følge Kystverkets forprosjekter og anbefaling fra mai 2014 det tiltaket som må etableres først, uansett hvilket valg som blir gjort når det gjelder videre håndtering av ubåtvraket og lasten.
Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

16. juni 2015 Mattilsynet opphever "føre-var"-kostholdsrådet fra 2005 om at gravide, ammende og små barn ikke bør spise sjømat fra området ved vraket.
Artikkel fra Matportalen

7. oktober 2015 Regjeringen Solberg orienterer i Prop. 1 S (2015-2016) for Samferdselsdepartemenet om arbeid i 2015 med detaljprosjektering av og anbudsprosess for støttefyllingen som skal sikre den ustabile skråningen under vrakets baugseksjon, og at etableringen er planlagt våren 2016. Det foreslås bevilgning til vider arbeider med miljøtiltak.
Pressemelding fra Samferdsdelsdepartementet

15. mai 2018  Regjeringen Solberg orienterer i Prop. 87 S (2017-2018) om status for arbeidet med miljøtiltak. Det orienteres om at støttefyllingen som ble etablert i 2016 for å sikre den rasutsatte skråningen under vrakets baugseksjon ble etablert uten spredning av forurensing av betydning og at fyllingen nå satt seg og stabilisert skråningen som beregnet. Det orienteres videre om at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om miljøtiltak.

27. juni 2018 Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på Kystverkets informasjonsmøte på Fedje om miljøtiltak for U-864.

8. oktober 2018 Regjeringen Solberg foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette av midler til arbeid med å etablere tildekking som miljøtiltak for U-864. Samferdselsdepartementet sender ut pressemelding om at "Ubåt-vraket U-864 ved Fedje tildekkes for å hindre fremtidig kvikksølvforurensing."

Desember 2018 I Innst. 13 S (2018-2019) ba Transport- og kommunikasjonskomiteen regjeringen om å vurdere om det har tilkommet ny informasjon eller ny teknologi som tilsier at heving av hele eller deler av lasten er miljømessig forsvarlig, før arbeidet med tildekking iverksettes.

Mars 2019 Kystverket innhentet en ekstern vurdering av dette, og oppdraget ble gitt til Rambøll. Rambøll presenterte følgende vurderinger i sin rapport (les rapporten):

  • Tildekking er godt begrunnet. Enkelte tekniske løsninger må utarbeides før endelig vurdering av prosjektet kan gjøres.
  • Det foreligger ikke ny informasjon som tilsier en endring av miljørisikovurderingen som ble gjort i 2014 i forhold til kvikksølvkjemi.
  • Det er ikke fremkommet ny informasjon om faktiske metoder for heving, men følgende momenter kan endre risikovurderingene som er lagt til grunn:
    • Muligheter for bruk av eksisterende teknologi knyttet til mudring som ikke er inkludert i tidligere vurderinger, og som kan redusere miljørisiko.
    • Kartleggings- og overvåkingsmetoder som kan identifisere beholdere og kvikksølv i sjøbunnen.

Tekniske løsninger for heving som kan vurderes nærmere for å redusere nødvendigheten av mudring før heving, og kan dermed medføre mindre spredning av forurensning enn tidligere foreslåtte metoder for heving.

August 2019 For å få en endelig avklaring av de momentene der det kan være usikkerhet, fikk Kystverket i oppdrag å følge opp de punktene der rapporten peker på mulige svakheter. Kystverkets skal levere sin vurdering 1. november 2019.

Desember 2019 Forsvarsmateriell, NORSAR, GeoPartner Marin AS og DNV GL har på oppdrag fra Kystverket vurdert de identifiserte svakhetene som Rambøll pekte på i sin rapport. Kystverket har i etterkant konkludert med at rangeringen av alternative tiltak for U-864 ikke er endret, og at tildekking av vrak, last og forurenset sjøbunn fortsatt er den beste løsningen (les rapporten).

Oktober 2020 Regjeringen Solberg satte ned et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket. Gro Kielland leder ekspertutvalget, og frist for å levere endelig rapport er 1. november 2021.

Pressemelding fra Samferdsdelsdepartementet

Les utvalgets mandat.

Oktober 2021 Ekspertutvalget fikk utsatt frist for å levere rapport til 1. juli 2022. Utsettelsen skyldes behov for å gjennomføre ytterligere undersøkelser av vraket.

September 2022 Ekspertutvalget som har vurdert om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket leverte sin rapport til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kystverket

Kystverkets samleside om U-864