Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for maritim infrastruktur og tjenester for sikker sjøtrafikk. Kystverket er utøvende fagetat.

Hensikten med det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier ved å forhindre ulykker til sjøs. En vellykket innsats på dette området dreier seg om ulykkene som ikke skjer.

Kystverket

Samferdselsdepartementet har ansvar for det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet som blir gjort langs kysten, mens det er departementets fagetat - Kystverket - som utøver arbeidet i praksis.

Sjøsikkerhetsarbeid på landsiden kan deles inn i to hovedkategorier:

1. Infrastruktur og tjenester for sikker seilas

Fyr og sjømerker viser hvor leia går og gjør det mulig å navigere i uoversiktelige farvann. En elektronisk tilleggstjeneste leverer korreksjonssignaler til GPS-mottakere på skip, slik at posisjonen blir mer nøyaktig og pålitelig. Lostjenesten sikrer at det er kunnskap om farvannet om bord på skip slik at de kan seile trygt til havn, mens informasjonstjenester gir de sjøfarende informasjon om farvannet og andre forhold som er viktig for sikker seilas.

2. Trafikkovervåkning og veiledning

Gjennom meldingstjenester og trafikkovervåkning får Kystverkets sjøtrafikksentraler oversikt over sjøtrafikken og aktiviteten i farvannene. Dette gjør det mulig gi informasjon til og veilede sjøtrafikken og å oppdage og avverge potensielt farlige situasjoner. Større fartøy og oljetankere skal følge seilingsleder lenger ut fra kysten, og Kystverket har dermed bedre tid til å reagere hvis et skip skulle få problemer. Gjennom slepeberedskapen, som utøves av Kystvakten etter avtale med og på oppdrag fra Kystverket, har Kystverket tilgang på slepebåter som kan ta fartøy i slep og dermed forhindre at det driver på grunn.

Til sammen utgjør dette et system som er i stand til å avverge potensielle ulykker i flere ledd.

Felles innsats

Å avverge ulykker krever likevel en felles innsats der flere departementer med underliggende etater bidrar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom Kartverket ansvar for offisielle sjøkart, mens det er Nærings- og fiskeridepartementet som gjennom Sjøfartsdirektoratet stiller krav til sikkerhet om bord på skip. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for søk- og redningstjenesten.

Den viktigste bidragsyteren er likevel den sjøfarende, som selv er den viktigste garantisten for sikker seilas.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt arbeider Samferdselsdepartementet med forebyggende sjøsikkerhet i en rekke internasjonale organisasjoner, slik som FN/IMO, EU, IALA og Arktisk råd.