Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) - Status 2015

Forfattere: Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen. Universitetet i Nordland.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) slik den praktiseres i fylkene i 2015.

Samferdselsdepartementet har pålagt fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport for personer som av ulike årsaker ikke kan bruke ordinære kollektive transportmidler. Ordningen omtales normalt som TT-ordningen. TT skal benyttes til fritidsreiser. Hvordan det enkelte fylke organiserer ordningen, hvor mange som får tildelt TT-kort og i hvilket omfang brukerne får reise, varierer betydelig mellom fylkene, heter det i sammendraget av rapporten.

Les rapporten (pdf)