Høring - NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

Klima- og miljødepartementet sender på høring Klimautvalgets NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050. Det gis utsatt høringsfrist til 28. februar 2024. (Opprinnelig høringsfrist var 30.01.2024). Dagen etter høringsfristen vil departementet publisere høringsuttalelsene som har kommet inn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2024

Vår ref.: 23/5967

Klima- og miljødepartementet sender på høring Klimautvalgets NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050.

Klimautvalget 2050 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 13. august 2021. Utvalgets mandat var å gjøre en helhetlig gjennomgang av veivalgene Norge står ovenfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skulle vurdere måloppnåelse og nytte i forhold til den samfunnsøkonomiske kostnaden. Klimautvalgets utredning ble overlevert klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 27. oktober 2023.

Utvalget mener at:

  • alle beslutninger som tas i dag må baseres på et mål om at så godt som alle klimagassutslipp i Norge må være fjernet for godt innen 2050. Norsk klimapolitikk må vektlegge varig omstilling til nullutslipp og tempoet i omstillingen må økes.
  • all politikk og alle beslutninger må ta utgangspunkt i at alle ressurser er knappe.
  • arealpolitikken må begrense tap av natur og bidra til bevaring av naturens karbonlagre.
  • det må koste mer å slippe ut.
  • det må være en bred tilnærming til virkemiddelbruk hvor juridiske, økonomiske og pedagogiske virkemidler benyttes.
  • planer og beslutningssystemer må ta utgangspunkt i at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050.
  • det på en mer systematisk måte må tas hensyn til hvordan norsk politikk virker på andre lands mulighet til omstilling.
  • Norge er avhengig av fortsatt tett samarbeid med EU om klimapolitikken.

Klima- og miljødepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Klimautvalgets NOU.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjema for høringssvar nedenfor.

Høringsfrist er 30. januar 2024.

 

Med hilsen

Nina Christine Rør (e.f.)
avdelingsdirektør

Elise Anthonisen

førstekonsulent

Alle kommuner
Alle fylkeskommuner
Alle statsforvaltere
Departementene

A/S Norske Shell
Abelia
Advokatforeningen
AF-gruppen
Akademikerne
Animalia
Arbeidstilsynet
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Artsdatabanken
Asplan Viak AS
Attac Norge
Avfall Norge
Avinor AS
Bane NOR SF
Bioteknologirådet
Bivdu
Bjerknessenteret for klimaforskning
Boligbyggelaget USBL
Bygg og Bevar
Byggenæringens landsforening
Byggevareindustriens forening
Byggfakta AS
Byggmesterforbundet
CICERO Senter for klimaforskning
COWI AS
Den norske Helsingforskomité
Den norske turistforening
Det norske veritas - DNV GL
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Drivkraft Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
Esso Norge AS
Fagpressen
Fellesforbundet
Finans Norge
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen fredet
Fornybar Norge
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftsrådenes landsforbund
Gartnerhallen SA
Greenpeace
Hafslund AS
Handel og Kontor i Norge
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigruten AS
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Industri Energi
Innovasjon Norge
Jernbanedirektoratet
Kartverket
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Klagenemnda for miljøinformasjon                                                        Klimarealistene
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kornbøndenes interesseorganisasjon
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kulturrådet
Kystrederiene
Kystskogbruket
Kystvakten
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes forbund
Matmerk
Mattilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt nettverk for botaniske hager, Naturhistorisk museum
Natur og ungdom
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Naturvernforbundet
Nelfo
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
NOAH for dyrs rettigheter
Nofima AS
Norcem AS
Norconsult AS
Nord universitet
Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)
Norges astma- og allergiforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges bilbransjeforbund
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges pelsdyralslag
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk almenningsforbund
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk byggtjeneste AS
Norsk eiendom
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk forening for fartøyvern
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk gartnerforbund
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Journalistlag
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kulturarv
Norsk kulturminnefond
Norsk landbruksrådgiving
Norsk landbrukssamvirke
Norsk maritimt museum
Norsk olje og gass
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk sau og geit
Norsk vann BA
Norsk varme
Norsk varmepumpeforening
Norsk zoologisk forening
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske felleskjøp SA
Norske havner
Norske landbrukstjenester
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
NORSKOG
Nortura SA
NTNU Vitenskapsmuseet
Nye Veier AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets NOx-fond
Odfjell Oceanwind
Oljedirektoratet
OsloMet - storbyuniversitetet
Personvernkommisjonen
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regnskogfondet
Riksantikvaren
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sametinget
Samfunnsbedriftene
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småkraftforeninga
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Spekter
Statsbygg
Statskog SF
Stavanger maritime museum
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljømerking
Svalbards Miljøvernfond
Sysselmannen på Svalbard
TINE SA
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Treindustrien
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Unicef
Utmarkskommunenes sammenslutning
Utviklingsfondet
Veidekke ASA
Virke
Vellenes fellesorganisasjon
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
WWF-Norge
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
ØKOKRIM