Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

Veiledning grafikk

Veiledning og overordnede føringer til planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle. På denne siden finner du ulike former for veiledning til god planlegging.

Fagtema i planlegging grafikk

Fagtema i planlegging

Kommunene skal ivareta mange hensyn i planleggingen. De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen § 1-1 og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er også andre hensyn i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og bestemmelser og i nasjonale forventninger. I tillegg kommer mange særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging.

Introduksjon til plansystem og prosess grafikk

Innføring i plansystemet og prosessene

På disse sidene finner du en innføring i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Du finner overordnede føringer og veiledning til de enkelte trinnene og delene av en planprosess, enten den skjer i din kommune, fylke/region eller nasjonalt.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Oppdatering av planlegging.no

Nettsidene om planlegging etter plan- og bygningsloven er lagt om og dette kan bety at noen kan oppleve at lenker som er lagret som bokmerker ikke virker lenger.

Plannytt

I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Eksterne rapporter og utredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

En oversikt over ulike svar på spørsmål om tolkninger og presiseringer av paragrafer i plan- og bygningsloven.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo