Planlegging

etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

Veiledning grafikk

Veiledning og overordnede føringer til planlegging etter plan- og bygningsloven

På denne siden finner du veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. I tillegg finner du gjeldende nasjonale forventninger og SPR. Du finner også høringer, rundskriv, tolkningsuttalelser, lovkommentaren og spørsmål og svar.

Fagtema i planlegging grafikk

Fagtema i planlegging

Fagtema i planlegging beskriver hvordan forskjellige hensyn og sektorinteresser skal håndteres. De viktigste er nevnt i formålsbestemmelsen, og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Andre hensyn er nevnt i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og i nasjonale forventninger. I tillegg påvirker også mange særlover planleggingen.

Introduksjon til plansystem og prosess grafikk

Innføring i plansystemet og prosessene

Her finner du en innføring i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Du finner overordnede føringer og veiledning til de enkelte trinnene og delene av en planprosess, enten den skjer i din kommune, fylke/region eller nasjonalt.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ni kommuner har testet veileder for strandsonen i 3D

Kommuner fra Sortland i nord til Fredrikstad i sør, har testet Kommunal- og distriktsdepartementets veileder for strandsonen i 3D. Eksempler og erfaringer fra testingen viser at 3D-visualisering har mange bruksområder som er relevante for planlegging i, og forvaltning av, strandsonen.

Plannytt

I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Eksterne rapporter og utredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

En oversikt over ulike svar på spørsmål om tolkninger og presiseringer av paragrafer i plan- og bygningsloven.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo