Fagtema i planlegging

Kommunene skal ivareta mange hensyn i planleggingen. De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen § 1-1 og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er også andre hensyn i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og bestemmelser og i nasjonale forventninger. I tillegg kommer mange særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging.

Arkitektur – kvalitet i bygde omgivelser

Arkitektur omfatter våre menneskeskapte omgivelser, både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Arkitektur og formgiving er et viktig virkemiddel for en bærekraftig utvikling. Planlegging etter plan- og bygningsloven er sentralt for å sikre kvalitet i bygde omgivelser.

Barn og unge

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. På denne siden finner du informasjon om hvordan hensyn til barn og unge skal ivaretas i planleggingen.

Klimatilpasning

Klimaendringer fører med seg blant annet økt risiko for flom, mer styrtregn og økt fare for skred. Arealplanlegging er et viktig verktøy for å forebygge skade fra, og tilpasse oss disse endringene. På denne siden finner du mer om hvordan arealplanlegging brukes til klimatilpasning.