Fagtema i planlegging

Fagtema i planlegging beskriver hvordan forskjellige hensyn og sektorinteresser skal håndteres. De viktigste er nevnt i formålsbestemmelsen, og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Andre hensyn er nevnt i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og i nasjonale forventninger. I tillegg påvirker også mange særlover planleggingen.