Kollektivtransport

Kollektivtransporten spiller en viktig rolle i folks dagligliv: Den sikrer at folk kommer seg dit de skal uten å måtte bruke bil. Kollektivtilbudet har derfor stor betydning for hvordan byer og tettsteder fungerer og utvikler seg. Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune.

 

Kollektivtransport skal bidra til en bærekraftig byutvikling. For å unngå at veksten i persontransport skjer med bil, og dermed bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtransport. Målet for kollektivtrafikken er å gi et best mulig transporttilbud til dem som reiser med buss og bane, både når det gjelder reisetid, frekvens, komfort, pris og tilgjengelighet. Det er viktig at transportplanleggingen samordnes med by- og arealplanleggingen, for å sikre gode fremtidige løsninger og tilgjengelighet i hele landet.

 

 

 

Veiledning og ressurser

Kollektivtransport på veg og  gate (Statens vegvesen) nettsted

Tiltakskatalog for transport og miljø (TØI) nettsted med samling av ressurser

Kollektivtransport i Norge (SSB) aktuelle tall om kollektivtransport

Innkjøp av kollektivtjenester (DSØ) nettsted med ressurser til klimavennlige innkjøp

Smart mobilitet i distriktene (pdf)

Bedre kollektivtransport i distriktene (pdf)

 

Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Disse bidrar på ulike måter til infrastruktur, planlegging og kjøp av kollektivtransporttjenester.

 

Ansvar og roller

Kommunenes rolle i kollektivtransporten er særlig knyttet til arealplanlegging og byutvikling. Lokalisering av boliger, service, handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter bør vurderes i sammenheng med eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. I storbyområdene har kommunen en viktig rolle i planleggingen av samferdselsinfrastruktur sammen med fylkeskommunen. Her vil trasévalg og fysisk planlegging av disse være sentrale oppgaver for kommunene.

Se også fagtema samordnet areal- og transportplanlegging.

 

Fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten innenfor hvert fylke. Fylkeskommunen skal også sikre god samordning mellom bolig-, transport- og arealplanleggingen gjennom regional planlegging.

 

Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken, og fastsetter rammebetingelsene. Staten har også ansvaret for riksveiene og det nasjonale jernbanenettet.

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for all kollektivtransport i Norge og for arbeidet med Nasjonal transportplan

Statens vegvesen har et faglig ansvar for miljøvennlig transport, herunder også kollektivtransporten.
Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen og har et spesielt ansvar for å sikre et godt samspill mellom aktørene i jernbanesektoren.

Kommunal- og distriktsdepartementet gir, gjennom nasjonale forventinger til kommunal- og regionalplanlegging, føringer for en samfunnsplanlegging som bygger opp under kollektivtransport, sykling og gange.